Sosyal Yardımlaşma Yönetmeliği

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI VE EMEKLİLERİ DERNEĞİ MESLEKİ VE SOSYAL YARDIMLAŞMA FONU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
1-AMAÇ
Bu yönetmelik, Orman Muhafaza Memurları ve Emeklileri Derneği Mesleki ve Sosyal Yardımlaşma Fonu uygulama usul ve esaslarını belirler.
2-KAPSAM
Bu yönetmelik, Orman Muhafaza Memurları ve Emeklileri Derneği üyeleri ile Orman Muhafaza Memurlarını kapsar.
3-DAYANAK
Bu yönetmelik, Orman Muhafaza Memurları ve Emeklileri Derneği Genel Kurulunda kabul edilen Ana Tüzüğün 37. Maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma Fonu Kuruluşu nedeniyle Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
4-YAPILACAK YARDIMLAR

a)      Kaza Yardımı
b)      Adli Yardım
c)      Tabii Afet Yardımı
d)      Ölüm yardımı
e)      Şehitlik Yardımı
5-YARDIM ORANLARI

a)      Kaza Yardımı                                                   aidat X 50-100   Katsayı= TL.
b)      Adli Yardım (Bir dava için)                              aidat X 30-150   Katsayı= TL.
c)      Tabii Afet Yardımı                                           aidat X 150-225 Katsayı= TL.
d)      Ölüm Yardımı                                                   aidat X    150     Katsayı= TL.
e)      Şehitlik Yardımı                                               aidat X    500     Katsayı= TL.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
6-ARANILACAK ŞARTLAR

1-      Üyelerin yardımlardan yararlanabilmesi için son bir yıllık aidatının olay tarihinden önce ödenmiş olması gerekir.

2-      Şehitlik yardımı için üyelik ve aidat ödeme şartı aranmayabilir.

3-      Ödeme yapılabilmesi için hukuki ve resmi belgeler istenir.(Hukuki belgeler, Mahkemeden temin edilecek belgelerdir. Resmi Belgeler ise, talep ile ilgili dilekçe, rapor ve yazışmalardır.)

4-     a) Kaza Yardımı, yaralanma derecesine göre ve 5.a maddesindeki oranlara göre belirlenir.
b) Adli Yardım, davanın konusu ve önemine göre 5.b maddesindeki oranlara göre belirlenir.
c) Tabii Afet Yardımı, ferdi afet halinde ve afetin derecesine göre 5.c maddesindeki oranlara göre belirlenir.
d) Ölüm Yardımı, sadece üyelerin vefatı halinde ödenir.
e)Şehitlik Yardımı, meslek şehidi olanlara ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
FON OLUŞTURMA VE TAKİBİ
7- Bu yönetmeliğe göre yapılacak yardımlar için, Derneğe her ay intikal eden aidatların %20 si bu amaçla dernekte tutulacak fon hesabına kaydedilir. Harcamalar bu hesaptan düşülür. Bu hesaba aktarılan kaynak yetmemesi halinde Yönetim Kurulu gerekli tedbirleri alır.
8- Bu yönetmelik gereği yapılan ve yapılacak yardımlar için Yönetim Kurulu kararı alınır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
9- Adli yardıma konu dava birden fazla memuru ilgilendiriyorsa Yardım oranı Yönetim Kurulunca arttırılabilir. Bu takdirde yapılacak yardım memurlara eşit şekilde ödenir.

10- Adli yardım üyenin görevi ile ilgili dava için yapılır.
11- Yardım oranlarını belirleyen 5. Maddedeki aidat oranı, yardımın hak kazanıldığı ay’daki aidat oranı esas alınır.
12- Derneğe üye olmayanlar ve aidat ödemeyenler, (belirlenen şartlar dışında) bu yönetmelik hükümlerinden yararlanamazlar.
13- Bu yönetmelik 06.06.1999 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
14- Bu yönetmelikte değişiklik yapmaya ve yürürlükten kaldırmaya yönetim kurulu yetkilidir.