Dernek Tüzüğü

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI VE EMEKLİLERİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde:1-Derneğin Adı: Orman Muhafaza Memurları ve Emeklileri Derneği’dir.
Madde:2-Derneğin Merkezi: DÜZCE’dir

Derneğin Faaliyet Sahası

Madde:3-Dernek Orman Genel Müdürlüğü teşkilatının bulunduğu yerlerde faaliyet yapar.
a)Bu faaliyetlerini, temsilciler temsil ettikleri üyelerin haklarının savunulmasını Genel Merkezce hazırlanacak yönetmelik uyarınca yürütür.
Derneğin Amaçları
Madde:4-Yurt Ormanlarını korumak, orman sevgisini yaymak, geliştirmek, orman halk münasebetlerini tanzim etmek, teknolojiye uygun şekilde işlenmesini sağlamak, üyeler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayarak çalışma şartlarının düzenlenmesi, mesleki sosyal hak ve menfaatlerini korumak.
Madde:5-Dernek bu amaçlarını yerine getirmek için,
a)Yurt ormanlarının her türlü tahripten korunması ve işletilmesi için geziler, konferanslar tertip eder.
b)Orman ve ağaç yetiştirmek sevgisini teşvik edici yazılar neşreder. Ağaç yetiştirenlere gerekli bilgiyi verir.
c)Verimli çalışmayı sağlamak ve derneği idame ettirmek için geziler ve mesleki toplantılar tertipler.
d)Üyelerin vazife icabı katlandıkları mahrumiyetler nazara alınarak nizamname ve talimatnamelerde gerekli tadilatın yapılması ve icabında yeni hükümlerin konulması suretiyle refahlarının sağlanması için çalışmalar yapar.
e)Mesleki dergi, kitap ve gazete çıkarır. İcabında mesleki ve kültürel  konularda yazı ve yayınlarda bulunur.
f)Derneğe, mevzuata ve amaçlara uygun faaliyetleri için lüzumlu her türlü malları sağlar.
Madde:6-Dernek, meslektaşlar arasında her türlü sosyal yardımlaşmayı sağlar.
Madde:7-Dernek siyasetle uğraşmaz.
Madde:8-
a)Derneğe yalnız Orman ve Su İşleri Bakanlığı teşkilatı ve bağlı kuruluşlarında görevli Orman Muhafaza, Bakım (Ölçü-Kesim) ve depo memurları üye olabilirler.
b)(a) bendinde yazılı memurlardan gayri hiçbir teşkilat görevlisi derneğe üye olamaz.ancak; Orman Muhafaza ve Bakım memurlarının ülküsüne gönül vermiş her türlü müzaheretini esirgemeyen kimselere yönetim kurulu kararı ile fahri üye ve şeref üyeliği payesi verilir.
c)Fahri ve şeref üyeliği payesi verilen kimseler dernekte aktif görevler alamazlar.
d)Üye olup ta mesleğin diğer dallarına nakil yapan ve emekli olanların üyelik hakları mahfuz olur.
e)Kurucular arasında (a ve b) bentlerindeki hususlar aranmaz.
Madde:9-Derneğe üyelik için yapılan müracaatları yönetim kurulu en geç 30 gün içinde kabul veya reddeder. Sonucu yazı ile bildirir. Ayrılış ise yazılı müracaatla olur.
Madde:10-Üyeliğin sona ermesi.
a)Üye istifa ederek üyeliğini sona erdirebilir.
b)3 ay aidatını ödemeyen yönetim kurulu kararıyla üyelikten ihraç edilebilir. Ayrıca Dernek üyeleri aşağıda yazılı Yönetim Kurulunun teklifi ve Onur Kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılır.
c)Derneğin birlik ve beraberlik halini bozacak hallerde bulunanlar.
d)Milli menfaatlere aykırı hareket edenler.
e)Meslek ahlakına aykırı ve herhangi bir yüz kızartıcı hallerde bulundukları tespit edilenler.
Yukarıda fıkralara göre Dernekten çıkarılanlar ihraç kararına karşı toplanacak ilk Genel Kurula başvurma hakları vardır. Genel Kurul kararı kesindir.

Üyelerin Hakları
Madde:11-Üyelerin hakları şunlardır.
a)Genel Kurul toplantısında bulunmak, seçmek ve seçilmek.
b)Dernek organları ve üyelerini dernek faaliyetlerinden dolayı doğan aksaklık ve yolsuzlukları deneticilere ve genel kurula duyurmak.
c)Derneğin ana gayelerine ulaşabilmesi için yönetim kuruluna ışık tutmak, dernek ana sözleşme tüzüğünde yazılı haklardan faydalanmak.

Üyelerin Yükümlülükleri
Madde:12-Üyelerin yükümlülükleri şunlardır.
a)Derneğin amaçlarına, tüzüğüne ve faaliyetlerine uymak.
b)Derneğin organlarınca verilecek görevleri yerine getirmek.
c)Derneğin tesanütünü, itibar ve haysiyetini her yerde her zaman korumak.
d)Üye aidatı ödemek.

Derneğin Organları
Madde:13-Derneğin organları şunlardır.
a)Genel Kurul
b)Yönetim Kurulu
c)Denetim Kurulu
d)Onur Kurulu

Madde:14-Derneğin en yetkili organı Genel Kuruldur. Asil üye sayısının bir fazlası ile toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıya gelenlerle iktifa edilir.
Madde:15-Olağan Genel Kurul toplantısı üç yılda bir yapılacağı gibi, Denetleme Kurulunun talebi ve üyelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağırılabilirler.
Madde:16-Genel Kurulun gerek normal ve gerekse olağanüstü toplantıları, toplantıdan en az 15 gün önce toplantı yeri, günü, gündemi ve saati belli edilerek gazete ile ilan edilir. Genel Kurula sunulacak bütün raporlar ile gelecek devreye ait bütçe teklifleri genel kurul toplantı günü yazılı olarak bütün üyelere tetkikine arz edilmek üzere dağıtılır.
Madde:17-Genel Kurul toplantılarını Başkan, Başkan Vekili, Sekreter açar. Yoklama sonunda yeterli sayıda üye bulunursa Genel Kurulu yürütmek üzere bir kongre başkanı, başkan yardımcısı ve iki katip seçilir. Bu seçimler açık oyla yapılır.
Madde:18-Genel Kurulun başlıca yetkileri şunlardır.
a)Derneğin bütçesini müzakere ve kabul etmek.
b)Yönetim Kurulunu ibra etmek.
c)Derneğin çalışma programını düzenlemek.
d)Üyelerin 1/10 tarafından müzakeresi istenen konuları görüşüp karara bağlamak.
e)Başkan, Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu üye ve yedeklerini seçmek. (Seçimler gizli oy açık tasnifiyle yapılır.)
f)Tüzükte değişiklik yapmak.
g)Giriş, Aylık aidatları tespit etmek.
h)Mesleki kardeş dernekler ve diğer derneklerle iş birliğinde bulunmak, federasyon ve konfederasyonlara gitmek. Vakıf kurmak ve kurulmuş vakıflarla birleşmek.
ı)Feshe karar vermek.
j)Üyelikten ihraç kararlarına itiraz halinde tetkik ederek karara bağlamak.
Madde:19-Genel Kurul konuşmaları bir zabıtla tevsik olunur.

Yönetim Kurulu
Madde:20-Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul üyeleri arasından üç yıl süre için gizli oy açık tasnifle Başkan hariç dokuz asil ve dokuz yedek üyeden teşekkül eder. Başkan tek dereceli gizli oy açık tasnifle seçilir.
Madde:21-Yönetim Kurulu Genel Kurula karşı sorumludur.
Madde:22-Yönetim Kurulu kongreyi müteakip en az üç gün, en çok bir hafta içinde toplanıp aralarında vazife taksimi yaparlar. Vazife taksimi; Başkanvekili Başkan tarafından seçildikten sonra diğer yönetim kurulu arasından bir sekreter bir muhasip seçilir.
Madde:23-Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri;
a)Derneğin bütün işlerini tanzim ve tenvir için yönetim kurulu, Derneğin; dernekler yasasına göre iş bu ana tüzük hükümlerine uygun üç yıl müddetle temsil ve idare etmekle mükelleftir.
b)Dernek yönetim kurulunu başkan idare eder. Başkanın bulunmadığı hallerde başkan vekili, onun bulunmadığı hallerde sekreter temsil ve idare eder.
c)Dernek Yönetim Kurulu, dernek dahilinde ve haricinde özel ve resmi işlerde, genel kurul ve Hükümete karşı derneği temsil eden yegane organdır.
d)Dernek yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ile görevlendirilecek üyeler ve çalıştırılacak kişilere verilecek gündelik ve yolluk oranlarını belirlemeye ve uygulamaya yönetim kurulu yetkilidir.
e)Kararlar ekseriyetle alınır. Oyların eşitliği halinde toplantıya başkanlık edenin bulunduğu taraf ekseriyeti teşkil eder.
f)Dernek, resmi ve mesleki kongre ve toplantılara katılır veya temsilci gönderir.
g)Derneğin bütün defter ve evrakı matbua, kırtasiye, malzeme ve demirbaşını denetime her zaman hazır bulundurur.
h)Derneğin personel ve müstahdemini tayin ve tavzif eder. Dernek bütçesindeki tahsilatları, tahsis edilen yerlere mevzuata uygun olarak sarf eder. Yönetim kurulu üyeleri iş bu sarfiyattan doğacak mesuliyetleri müştereken ve müteselsilen paylaşır.
ı)Para işi, yönetim kurulu kararı ile yalnız muhasip tarafından sarf edilir.
j)Arka arkaya üç toplantıya mazeretsiz olarak gelmeyen yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılarak yerine en fazla oy almış olan yedek üye çağrılır.
k)Dernek yönetim kurulu her yıl sonu itibari ile faaliyetlerini, gelir gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirine verir.
l)Dernek yönetim kurulu kararı ile taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilir. Dernek edindiği taşınmazı bir ay içinde mülki idare amirine bildirir.
m)Dernek yönetim kurulu, denetim kurlu ile diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri mülki idare amirlerine 30 gün içinde bildirir.

n)Aidatını üç ay ödemeyen üyelerin Dernekten çıkarılmasına karar verebilir.
Madde:24-Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri;
a)Başkan; derneğin ve yönetim kurulunun başkanı olup her hususta derneği temsil eder.
b)Başkanvekili; Başkanın bulunmadığı zamanlarda Başkana vekalet eder.
c)Sekreter; her türlü yazışmalardan Başkanla birlikte sorumludur. Dernekteki büroların amiridir. Dernek bünyesinde istihdam edilecek personel hakkındaki yönetmeliğin tatbikinden birinci derece sorumludur. Dernekle ilgili her türlü beyanatı vermeye yetkilidir.
d)Muhasip; kanuni mevzuat dahilinde derneğin gelir ve gider defterini tutar. Sarfiyatın bütçeye uygun şekilde yapılmasını sağlar. Derneğe ait her türlü mali muameleleri takip eder ve yürütür. Her ayda bir mali durumu ihtiva eden bilançoyu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

İç Denetim
Madde:25-İç denetim; genel kurulca seçilen denetim kurulu üyeleri tarafından yapılır. Denetim kurulu üç asil üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi üç yıldır. Asil üyeler ilk toplantılarını 15 gün içinde yaparak aralarında bir başkan seçer. Denetleme görevlerini altı ayı geçmeyen süreler içinde tüzükte tespit edilen ve genel usullere göre;
a)Dernek çalışanlarının Dernekler kanununa uygun olup olmadığını.
b)Yapılan harcamaların usulüne uygun olup olmadığını.
c)Gelen giden evrak defterinin tutulup tutulmadığını, tutuluyorsa kayıtların usule uygun yapılıp yapılmadığını.
d)Dernek demirbaş defterinin ve harcamalarının, faturaların dosyalanıp dosyalanmadığını, alındı makbuzlarının ve saklanması gereken diğer evrakların 5 yıl süre ile saklanıp saklanmadığının denetimini yaparak bir rapor halinde yönetim kuruluna bildirir. Sonunda genel kurul toplantısına sunulur.

Genel Denetim
Madde:26-Derneğin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentileri defterleri, hesap işlemleri, İçişleri Bakanlığı ve mahallin en büyük Mülki Amiri tarafından her zaman denetlenebilir. Demetlemeler bizzat veya görevlendireceği kişiler tarafından yapılır. Denetleme sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü defter, belge ve işlemi ve yazılarının dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseleri ve eklentilerine girme isteminin yerine getirilmesi zorunludur. Bu denetimler dernekler yasası ve genel hükümlere göre yapılır.

Onur Kurulu
Madde:27-Derneğin onur kurulu, genel kurulun seçeceği üç asil, üç yedek üyeden teşekkül eder. Görev süresi üç yıldır ilk toplantıda kendilerine bir başkan ve bir raportör seçer. Yönetim kurulunun teklif edeceği üyeler hakkında karar vermek üzere toplanır. Toplantı ve karar çoğunluğu yönetim kurulunda olduğu gibidir. Lüzumlu hallerde, denetleme kurulu ile birlikte genel kurulu toplantıya çağırır.

Mali Hükümler
Madde:28-Derneğin gelirleri, üye aidatları, dernekçe tertiplenen müsamere, müsabaka ve çıkaracağı kitap, dergi, gazete, takvim gelirleri ile yardım toplama hakkındaki kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardım ve bağışlardır.
Madde:29-Derneğin parası milli bankalarda muhafaza edilir.
Madde:30-Derneğin giderleri; yönetim kurulunun düzenleyeceği şekilde muhasip tarafından yapılır. Harcamalar için fatura alınır. Fatura alınması mümkün olmayan hallerde, sarf tutanağı fatura yerine geçer. Ancak sarf tutanağının yönetim kurulunun tasvibinden geçmesi şarttır.
Madde:31-Bütçe ve ödenek dışı harcama yapılamaz.
Madde:32-Fevkalade hallerde bütçe dışı olarak yönetim kurulu kararı ile yapılacak harcamalar, genel kurulca tasvip edilmediği takdirde, karara iştirak eden yönetim kurulu üyeleri yapılan masrafı dernek kasasına ödemeye mecburdur.

Derneğin Defter ve Kayıtları
Madde.33-Dernek aşağıdaki kayıt ve defterleri tutar.
a)Üye kayıt defteri; Derneğe girenlerin kimlikleri, giriş tarihleri bu deftere yazılır.
b)Karar defteri; Yönetim kurulunun kararları tarih ve sayı sırası ile yazılır. Kararların altı, üyelerin imzaları ile tasdik olunur.
c)Evrak kayıt defteri; Bu deftere gelen ve giden evraklar tarih ve numara sırası ile kayıt edilir.
d)Demirbaş defteri; Derneğin menkul ve gayrimenkul demirbaş eşyanın ismi ve evsafı, alış bedeli, varsa fatura ve tapu numaraları ile birlikte yazılır.
e)Gelir ve gider defteri; Derneğin gelirleri, dip koçanlı makbuzla istinaden belirten giderleri evrak dosyasına açıklayan kayıtları ihtiva eder.
f)Derneğin makbuzları; Yönetim kurulunun bir zabıtla tevsik edeceği sıra numaraları ile mühürlenmiş dip koçanlı makbuzlar bulunur.
g)Bilanço ve hesabı kat’i defteri; Yıllık bilanço ve hesabı kat’i ihtiva eder. Defterlerden a,b,e ve f fıkralarında belirtilen defterler kullanılmadan evvel dernekler birimince yada noterce tasdik edilir.
h)Bu maddede öngörülmeyen hususlar genel hükümlere göre düzenlenir.
Madde:34-Bütün bu defterler, kayıtlar ve muhteviyatları, dernek eşyası, eski yönetim kurulu tarafından yeni yönetim kuruluna, seçimden itibaren 15 gün içinde zabıtla tevsik edilerek devredilir.

Müteferrik Hükümler
Madde:35-Ana tüzük, yönetim kurulunca hazırlanan teklif ve usulüne göre toplanacak genel kurul tarafından değiştirilir.
Madde:36-Genel kurul tarafından seçimle işbaşına getirilen bütün üyelikler fahridir.
Madde:37-Derneğin giriş ve aylık aidatı bir günlük seyyar görev tazminatı veya bir günlük tayin bedeli tutarı olup uygulamaya yönetim kurulu yetkilidir.
Aidatlar dernekler yasasına uygun olarak temin edilecek alındı belgesi ile toplanır.
Madde:38-Üye aidatlarını, dernekler yasası ve yürürlükteki mevzuatına uygun hükümlere göre, tahsil edenlere yönetim kurulu kararı ile %20 ye kadar meblağ ödenebilir.
Madde:39-Dernek faaliyetlerinin ilk genel kurul toplantısı yapılıncaya kadar kurucular arasından seçilecek geçici idare heyeti yürütür.

Derneğin Feshi
Madde:40-Derneğin feshi, genel kurulunun usulüne uygun vereceği kararla olur. Derneğin feshedilmesi halinde mevcut menkul ve gayri menkulleri derneğin bir nolu üyesi bulunduğu mesleki kuruluş olan Türkiye Orman Muhafaza Memurları Kalkınma ve Dayanışma Vakfına devredilir.

Madde:41-Bu tüzükte öngörülmeyen hususlar dernekler yasasına ve ilgili yönetmeliklere göre yürütülür.

Geçici Maddeler
Geçici Madde:1-Genel Merkezi Adapazarı’nda bulunan Tüm Orman Muhafaza Memurları Derneğinin Genel Kurulunca, bu dernekle birleşmek amacı ile alacağı fesih kararından sonra mezkür dernek üyelerinin bu tüzük hükümlerine uymaları halinde üyelikleri aynen bu dernekte devam eder.
Geçici Madde:2-Fesh edilecek olan tüm orman muhafaza memurları derneğinin hesabı, demirbaş ve her türlü malları bu derneğin kayıtlarına alınır.

Derneğin Kurucuları
Madde:42- Derneğin kurucuları şunlardır.
Soyadı Adı                  Doğum Ta.      Memleketi       Mesleği                       İkametgahı                            İmzası
Bayraktar Müfit         1936                Karamürsel      Or.Teknikeri     Kavakçılık Est.ANK                   İmza
Özcan Yaşar                1938                Düzce              Or.Muh.Me.      Orman İşl.DÜZCE                       “
Fidan H. Basri             1930                “                                  “                      “                                     “
Bilgin İrfan                   1934                “                                  “                      “                                     “
Öz Halis                         1936                “                                  “                      “                                     “
Tonya Eşref                 1928                “                                  “                      “                                     “
Öneç Talat                   1926                “                                  “                      “                                     “
Yeşildağ Muzaffer     1940                “                                  “                      “                                     “
Yavuz Mustafa           1944                “                                  “                      “                                     “
Sevkar İzzet                1928                “                      Katip-Mutemet            “                                     “

İş bu tüzük 43 asil 2 geçici maddeden ibarettir.

Madde:43-Bu tüzüğün 26. genel kurul tarafından değiştirilen 8/a,  madde ve fırkalar 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girer.