Bölge İdari Mahkeme Dilekçe Örneğidir

…………………….. İdare Mahkemesi

Sayın Başkanlığına

-Yürütmeyi Durdurma Taleplidir-

 

Davacı                        : ……………………. (T.C.Kimlik No…………………)

Adres;(……………………………………………….)

Davalı                         : Orman Genel Müdürlüğü – Ankara

İptali İstenen İşlem   : ………………………. Müdürlüğü ………………..İşletme Şefliği görevinden …………………………… Müdürlüğü ……………… İşletme Şefliği emrine atanmama dair …………………… Müdürlüğünün …………..Tarih ve ……………sayılı atama işlemi

Tebliğ Tarihi             : …/…./………

Konu                          : ………………………. Müdürlüğü ………………..şletme Şefliği görevinden …………………………… Müdürlüğü ……………… İşletme Şefliği emrine atanmama dair …………………… Müdürlüğünün …………..Tarih ve ……………sayılı atama işleminin iptaline ve işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi talebimizin arzıdır.

Açıklamalar               :

 

1 – Ben halen Orman Genel Müdürlüğü …………………………İşletme Müdürlüğü………………….İşletme Şefliğinde Orman Muhafaza memuru olarak görev yapmaktayım. İkamet adresim…………………………………. adresi olup görevim gereği …..İlçesinde görev yaptığımdan aile bütünlüğümüzü sağlamak zorunda olduğumdan çocuklarım …../…../…… doğumlu T.C. Kimlik Numaralı …………..……………….Okulunda öğrenim görmekte, …/…./…… doğum tarihli ………..…………………Okulunda öğrenim görmektedir.

 

2 – Davalı idare 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 13. Maddesinin 2. bendi ve 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Yürürlüğe giren “Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”ne dayalı olarak kişisel durumumu gözetmeksizin ve çocuklarımın eğitim durumlarını da gözetmeksizin sırf yayımlanan yönetmeliğe dayalı olarak dava konusu idari işlemle ………………….. müdürlüğündeki görevimden ……………………..müdürlüğüne atamamı gerçekleştirmiştir. Davalı idarenin bu işlemi usul ve yasaya aykırı olup iptali gerekir.

 

3 – Dava konusu idari işlem sebep yönünden hukuka aykırıdır. Dava konusu işlemin dayanağını oluşturan 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Yürürlüğe giren “Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nin iptali için Danıştay Başkanlığında gerek sendikalar ve gerekse üyesi bulunduğumuz………………………… derneği tarafından dava açılmış olup  dava halen derdesttir. Yönetmeliğin iptaline ilişkin işbu açılan davalarda yapılacak yargılama sonrası yönetmeliğin iptaline karar verilmesi halinde dava konusu atama işleminin hukuki dayanağı kalmayacaktır. Bu nedenle öncelikle yönetmeliğin iptaline ilişkin Danıştay Başkanlığında açılan davaların neticesinin bu dava açısından bekletici mesele yapılmasını talep ediyorum. Ayrıca yönetmeliğin iptaline karar verilmesi halinde atama işleminin de hukuki dayanağı kalmayacağından ata işlemi yönünden de Danıştay Başkanlığında açılmış yönetmeliğin iptaline ilişkin davanın bekletici mesele yapılması zaruri olduğundan bu aşamada atama işleminin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi zaruridir.

 

4 – Dava konusu işlem amaç bakımından da hukuka aykırıdır. Dava konusu idari işlem ile aile bütünlüğümüz bozulacağı gibi çocuklarımın eğitim ve öğretimleri sekteye uğrayacaktır. Zira çocuklarım…………… ile ……………… halen ………………. İl/İlçesinde öğrenim görmekte olup uzun yıllardır ………….İl/İlçesinde yaşadıklarından uyum sağladıkları bir çevrede eğitim ve öğretimlerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu kapsamda tayin olduğum…………………… il/ilçesine taşınmam halinde çocuklarım yeni bir çevreye uyum sağlama problemi yaşayacak ve bu eğitim ve öğretimlerine zarar verecektir. Tayin olduğum …………İlçesine taşınmamam halinde de aile bütünlüğümüzün bozulacağı tartışmasızıdır. Bu nedenle dava konusu işlemin iptali gerekir.

 

5 – Dava konusu işlemin yürütülmesi benim açımdan ve aile üyelerim açısından telafisi güç ve imkansız zararlara yol açacaktır. Zira 2012-2013 yılı eğitim ve öğretim yılı henüz bitmemiştir. Bu nedenle dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmaması halinde ya yeni görev yaptığım ……………. İl/İlçesine taşınacağım ya da aile üyelerim eski görev yaptığım …….İl/İlçesinde kalacak ve ben kendim yeni görev yerime gideceğim. Her iki halde de benim ve aile üyelerimin zarar göreceği ve bizim açımızdan telafisi imkansız zararlara yol açılacağı tartışmasızdır. Tüm aile üyelerim ile yeni görev yerime taşınmam halinde çocuklarımın eğitim ve öğretimlerinin sekteye uğrayacağı tartışmasızıdır. Sadece benim yeni görev yerine gitmem halinde de aile bütünlüğümüzün bozulacağı tartışmasızıdır. Bu nedenlerle dava sonuçlanıncaya kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesini talep zaruri olmuştur.

Hukuki Nedenler      : İYUK, 7269 Sayılı Yasa,  İlgili Yönetmelikler, HMK ve tüm mevzuat

Deliller                       : 1 – Sicil Dosyası (Davalı İdareden celbini talep ediyoruz.)

2 – Dava konusu idari işlem (Davalı idareden Celbini talep ediyoruz)                                3 –  Nüfus Kaydı ve İkamet Belgesi (Dilekçe ekinde sunulmuştur. )

4 – Çocuklarımın Öğrenim Durumlarına dair belge (Dilekçem ekinde sunulmuştur)

5 – 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Yürürlüğe giren “Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin iptaline dair açılmış dava dosyaları (Danıştay Başkanlığından Celbi Talep olunur)

6 – Tanık, bilirkişi incelemesi ve sair yasal delil

Sonuç                        : Arz ve izah olunan ve resen nazara alınacak nedenlerle;

–          ………………………. Müdürlüğü ………………..işletme Şefliği görevinden …………………………… Müdürlüğü ……………… İşletme Şefliği emrine atanmama dair …………………… Müdürlüğünün …………..Tarih ve ……………sayılı atama işleminin İptaline,

–          ………………………. Müdürlüğü ………………..şletme Şefliği görevinden …………………………… Müdürlüğü ……………… İşletme Şefliği emrine atanmama dair …………………… Müdürlüğünün …………..Tarih ve ……………sayılı atama işleminin Yürütülmesinin Durdurulmasına,

–          17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Yürürlüğe giren “Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin iptaline dair açılmış dava dosyalarının bu davamız açısından Bekletici Mesele Yapılmasına,

–          Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı idareye tahmiline karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz. …/…./……..

 

…………………….

 

Eki      :

 

Kategoriler

Benzer Yazılar

VEFAT

İzmit Orman İşletme Müdürlüğünden Emekli Orman Muhafaza Memuru Kadri İLHAN vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet…

Bir adet yorum “Bölge İdari Mahkeme Dilekçe Örneğidir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir