Baştemsilcilik ve Temsilcilik Yönetmeliği

BÖLÜM:1
BAŞTEMSİLCİLİK KURULUŞU:
MADDE: 1- Baş temsilcilik; bir Bakanlık Bölge Müdürlüğü ile OGM Bölge Müdürlüğü çalışma alanı içinde en az üç temsilcilik kuruluşunun bulunduğu yerde kurulabilir.
BÖLÜM:2
TEMSİLCİLİK KURULUSU:
MADDE: 2- Temsilcilik; Orman Muhafaza Memurunun görevli bulunduğu bir Bakanlık Bölge Müdürlüğüne bağlı Başmühendislikler ve müdürlükler ile OGM Bölge Müdürlüklerine bağlı işletme müdürlüklerinde kurulur.
BÖLÜM:3
BAŞTEMSİLCİLİK VE TEMSİLCİLİK SEÇİMLERİ:
MADDE: 3- Baş temsilcilik seçimi:
A-                Bakanlık Bölge Müdürlüğüne bağlı Başmühendislikler ve Müdürlüklerdeki temsilciler tarafından, OGM Bölge Müdürlüklerine bağlı Müdürlüklerdeki temsilciler tarafından kendi Bölge Müdürlüklerinde oy çokluğu ile Baş temsilci seçimi bapabilirler.
1- Baş temsilcilik, Bölge Müdürlüklerin Merkezlerinde kurulur. Ancak, Bölge Müdürlüklerinin Merkezleri dışında görevli olup, daha verimli hizmet yapma kabiliyeti olan kişilerin merkezlerinde de kurulabilir.
2- Baştemsilci, mevcut temsilciler tarafından seçilir. Ancak, idare ile iyi münasebetleri, girişkenliği, dürüstlüğü, ekonomik ve kültürel aktifliği bulunan başka bir üyenin seçilmesi de mümkündür.
MADDE: 4- Temsilcilik kuruluşu:
B- Temsilcilik; Bakanlık Bölge Müdürlüğüne bağlı Başmühendislik ve Müdürlük birimleri ile OGM Bölge Müdürlüğüne bağlı İşletme Müdürlükleri birimlerinde kurulur.

1-  Bakanlık Bölge Müdürlüğü birimlerindeki temsilciler, Ağaçlandırma ve Milli Park ve Av Yaban Hayatı Başmühendisliklerine bağlı Mühendisliklerdeki üyeler tarafından Müdürlüklerine bağlı olanlar Müdürlük, Mühendisliklerdeki üyeler tarafından, OGM Bölge Müdürlüğüne bağlı işletmelerdeki temsilciler işletmelere bağlı şefliklerdeki üyeler tarafından seçilir.
2-                   Temsilci seçimi için toplantı yapılamıyorsa o birimde (B-1) bendinde belirtilen kuruluşlarda görevli 1/10 üyenin imzalı yazılı önerisi ile dernek tarafından alınarak yapılır.
3-                   Üyeler tarafından temsilci seçimi ve oylamasında ilgisiz kalınıyorsa başvurulacak (B-1) bendinde gösterilen birimlerin önerileri doğrultusunda dernek tarafından oylaması yapılır.
BÖLÜM:4
BAŞTEMSİLCİLİK VE TEMSİLCİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE:5-Baş temsilcileri görev ve yetkileri
C             Baştemsilciler, kanunlar, dernek tüzüğü ve baş temsilcilik yönetmeliği çerçevesinde bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü çalışma alanı içinde özel ve resmi terlerde Derneği temsil eder.

1- Baştemsilciler, her üç ayda bir, Bölge Müdürlüğü bünyesindeki temsilcileri ile toplantı yaparak sorunları görüşür.
2-  Baştemsilci başkanlığında yapılacak temsilciler toplantısının resmiyetle ilgisi olmayıp Baş temsilcilerin tensip edeceği zaman ve yerde temsilcilere yapacağı çağrı ilke yapılır.
3- Olağan toplantı en az üç ayda bir yapılacağı gibi problemlerin bulunması ve Baş temsilcinin lüzum görmesi halinde daha erken (olağanüstü) yapılabilir. Toplantıya katılacak Baş temsilci ve temsilciler idaresinden izin almak zorundadırlar.
4- Toplantıda sorunlar görüşülüp normal bir deftere dokümana alınır. Gereği varsa Baş temsilci ile beraber üç kişilik komisyon oluşturularak sorunlar Bölge Müdürüne veya yardımcısına sözlü veya yazılı olarak iletilir. Bölge Müdürlüğünden alacakları neticeleri yazılı olarak Baş temsilcilik tarafından derneğe bildirilir.
5- Çözümü Bölge Müdürlüğünü aşan konular Derneğe iletilir.
6- Baş temsilcilik toplantılarında temsilciliklerdeki üye durumları ve aidat tahsilatları görüşülüp müşterek çözüm yolu aranır.
7- Baş temsilcilik toplantılarında katılan temsilcilerin toplantı karar sureti ile otobüs biletlerini göndermek kaydı ile müracaatı halinde bilet ücretleri ile derneğin tahakkuk ettiği günlük harcırahları dernek tarafından ödenir. Yalnız o temsilciler alacağı yol gideri ve harcırah kadar temsilcilik bölgesinden derneğe aidat intikali şarttır.
8- Baş temsilciler kendilerine bağlı temsilcilikleri deki üye durumlarını bilmesi için dosya tutacaklardır.
9- Gelen-Giden evrak numaralandırılacaktır. Dosyalarında muhafaza edilecektir.
10- Baş temsilci ve temsilciler Dernek kongresine mutlaka katılırlar. Yörelerindeki mesleki, idari genel sorunları ve çözüm önerişlerini içeren bir tebliği Genel Kurula sunarlar.
TEMSİLCİLERİ GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE: 6- Temsilcilerin görev ve yetkileri
D-                 Temsilciler, kanunlar, dernek tüzüğü ve yönetmeliği çerçevesinde kendi çalışma alanı içinde özel ve resmi yerlerde Derneği temsil eder.
1-                   Müdürlüklerdeki Temsilciler, Müdürlüklerine bağlı şeflik ve Mühendisliklerdeki Başmühendisliklerdeki temsilciler Başmühendisliklerine bağlı Mühendisliklerde görevli  üyelerimizin temsilcisi olup bunların sorunlarını takip eder, idaresiyle ve Derneğimizle irtibat kurup çözmeye çalışır.

2- Müdürlük Temsilcileri İşletme Müdürlüklerine bağlı Şeflik veya Mühendisliklerde Başmühendislik Temsilcileri, Başmühendisliklerine bağlı Mühendisliklerinde Temsilci yardımcıları seçerek iş birliğinde bulunabilirler.
3- Gelen-Giden evrakları muhafaza etmek için dosya tutar.
1- Giden evrakları kaydetmek için numaralı defter tutar.
2- Aidatların tahsilini takip eder. Katma Bütçe, Genel Bütçe ve Döner Sermaye sayman ve mutemetleri ile görüşmeler yaparak üyelerimizin aidatlarının muntazaman tahsilini ve dernek hesabına intikalini sağlar.
3-  Dernek üyeleri bir defterde kayıtlı bulundurulur.
4-  Temsilciliğinde mevcut kayıtlı üyelerden tayin, emekli veya ölümle ayrılanlar olduğunda, üç ayda bir göndereceği normal rapor beklenmeden değişikleri derneğe anında bildirir.
5- Üye olmayan meslektaşlara birlik ve beraberliğin faydalarını ve derneğin üyelerin lehinde yaptığı ve yapmakta olduğu hizmetleri anlatarak kayıtları sağlar.
6- Genel Merkezin talep edeceği yazılı bilgileri mutlaka verir.
7- Temsilciler diğer meslektaşlarına daima iyi örnek olmak, giyim kuşamlarında, amir memur münasebetlerinde makamlarla görüşmelerde, meslek onuruna yaraşır, yapıcı olumlu ve bilinçli davranmak zorundadır.
8- Genel Merkezce düzenlenecek seminerlere katılır.
9- Derneğin her çeşit çalışma faaliyetleri, deklârasyon, dergi vs. konuları üyelere ulaştırır. Deklârasyon amaçlarını mutlaka yerine getirir.
10-Temsilciliğine başka yerden atananın ismini (hangi birimden gelmiş ise) bildirir. Dernekçe işletmesine tayin olduğu bildirilen temsilciye de bilgi verilen üyenin durumunu personel şefliğinden öğrenir. Böyle bir tayin yoksa mutlaka derneğe bilgi verir.
11- Üyenin her türlü haklı sorunu ile ilgilenmek üzere, temsilciliğine bağlı bulunan Mühendislikleriyle şeflikleriyle ve Müdürlükleriyle görüşerek çözüm yolları arar. Haklı davanın çözümü bu itibarla netice vermez ise yazılı olarak detayı ile derneğe bildirilir. Bu bildirim üyeden alınacak açıklamaları dilekçede eklenerek yapılır.
12- Her İşletme Şefliği her toplu koruma merkezinde, her Ağaçlandırma Mühendisliği, her Milli Park mühendisliği ve her Fidanlık Müdürlüğünde görevli Orman Muhafaza Memurlarının derneğin çalışmalarından haberdar etmek üzere birimlerine bir tek DEFNE gönderilmek üzere abone yapılmasını sağlar. O birimde kaç muhafaza memuru varsa abone bedeli paylaşılarak derneğin hesabına aktarılmasında öncülük yapar ve yardımc    ı olur.
13- Derneğe üye olmak isteyen arkadaşların isimleri derneğe bildirilerek derneğin o arkadaşlara gereken ikazı yapıp üyeliklerinin kazanılmasına çalışılır.
14- Derneğin yayın organı DEFNE’de yayınlanmak üzere her çeşit koruma, yangın, ağaçlandırma, milli parklar, üretim gibi ormancılık haberlerini ve iyi yazan meslektaşların fikir yazılarını derneğe gönderir.
15- Derneğin üst düzet kuruluşların toplantılarına katılmak üzere dernekçe istendiğinde katılır veya vekil gönderir.
16- Dernek Genel Kurulu toplantılarına mümkün mertebe kalabalık bir şekilde katılımı sağlar.
17- Zaman zaman sohbet toplantıları düzenler, üyeleri uyarır, birlik ve beraberliği perçinler. (Gerekirse toplantıya Genel Merkezden yetkili çağırır)
18- Sayı sırasına göre defter kaydından tespit edeceği miktardaki pul, zarf ve gidilen yerler için yapılan giderlerin gidilen yerlerde tanzim edilerek tutanakla birlikte masrafı her sene sonunda Dernekten isteyebilir.
19- Baş temsilciler tarafından yapılacak temsilciler toplantısına katılır. Gidiş-Dönüş otobüs, tren biletini baş temsilciden alacağı onay belgesi eklenerek derneğe gönderip, günlük harcırahı ile dernekten ister. Temsilciğinden derneğe hiç aidat intikal etmeyen temsilcilerin harcırah ve yol giderleri karşılanmaz.
20- Temsilciler hiçbir siyasi parti merkezlerinde derneği temsil edemezler. Basına siyasi amaçlı bildiri veremezler. Genel merkez okeyi olmadan deklarasyon yayınlayamazlar. Dernek aleyhinde faaliyet gösteremezler.
21- Baş temsilcilerin ve temsilcilerin tayin veya emeklilik gibi hallerinde başka faal bir arkadaşın seçimini tamamlar ve atanması için derneğe bildirilir. Üzerindeki Baş temsilcilik veya temsilcilik evraklarını devreder.

BÖLÜM:5
MADDE: 7- Temsilci yardımcısının seçimi görev ve yetkileri:

D- Temsilci yardımcısı (D-2) bendinde belirtildiği şekilde seçilir. Görev ve yetkileri, D-2 bendindeki bulundukları birimleri içinde temsilcilerin görev ve yetkilerinin aynısıdır. Dernek menfaatları konusunda çalışmalar yapmak üzere temsilcilerinin yardımcısıdırlar. Sık sık temsilcileri ile irtibat kurarak müşterek kararla dernek çalışmalarına yardımcı olurlar.

BÖLÜM:6
MADDE: 8- Bu Yönetmelik Baş temsilciler, temsilciler ve temsilci yardımcılarının kuruluş şekillerini, Görev ve Yetkilerini, hak ve Yükümlülüklerini ve yasaklarını belirtir.
MADDE: 9- Bu Yönetmelik Dernek tüzüğünün 3. Maddesinin (a) bendinde müsteniden düzenlenmiştir.
MADDE: 10- Bu Yönetmelik hükümlerine uymayan Baş temsilci veya temsilciler temsil ettiği üye çoğunluğunun yazılı müracaatları veya Genel Merkezin gerekli tahkikatı yapıldıktan sonra lüzum görmesi halinde görevlerine son verilir.
MADDE: 11- Bu Yönetmelik Hükümleri Dernek Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.