Genel Müdürlüğe Rapor Sunuldu

Fikri Aksu Orman Genel Müdürü Mustafa Kurtulmuşlu

9 Mayıs 2011 tarihinde Orman Genel Müdürü Mustafa Kurtulmuşlu’ ya 11 maddelik bir rapor sunuldu.Dernek Genel Başkanı Fikri Aksu, Muhasip Hüseyin Durkaya ve Ankara Temsilcimiz Süleyman Gök 9 Mayıs 2011 tarihinde Orman Genel Müdürü Mustafa Kurtulmuşlu’ ya, hazırlanan 11 maddeyi içeren bir rapor sunuldu.Rapor aşağıdaki gibidir.

2011 / 335                                                                                                                                                                                Düzce; 09/05/2011

Rapor

 

R A P O R

 

Orman Muhafaza Memurları ve Emeklileri Derneği Genel Başkanlığı olarak görevimiz icabı gezdiğimiz yerlerde görüştüğümüz veya iletişim kurduğumuz üyelerimizin çalışma alanları ve çalışma koşulları incelenmiş; üyelerimizin dertleri ve talepleri dinlenmiş olup, bir rapor halinde Çevre ve Orman Bakanlığı ve ilgili Genel Müdürlüklere sunulması gerekmiştir:

 

1. Orman Muhafaza Memurlarının Görev ve Sorumlulukları

 

Orman Muhafaza Memurlarının görev ve sorumlulukları yönetmelikle sabit olmakla birlikte bu yönetmelikteki görevler zorunluluk başlığı altında amirler tarafından keyfe keder ihlal edilmektedir. Temsilini üstlenmiş olduğumuz Orman Muhafaza Memuru camiasının en fazla sıkıntı çektiği konu yönetmelikte bulunmamakla birlikte onur ve gurur zedeleyici hatta amirlerin ve mesai arkadaşlarının özel işlerini yaptırmaya kadar varan bu keyfi uygulamaların yeni yapılacak bir yönetmelikte cevaz verilmeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Orman Genel Müdürlüğünce düzenlenmiş olan yönetmelikte kadro durumunun da göz önüne alınarak yeterli miktarda Muhafaza Memuru barındırılması ve iş taksimatının da buna uygun olarak düzenlenmesi sağlandığı takdirde zaten zorunlu haller ortadan kalkacaktır.

Orman Muhafaza Memurları görev yaptıkları alan itibariyle açık bir çalışma alanına sahip olduklarından zaman mekan uygulaması mümkün olmamaktadır. Resmiyette olmasa da sorumluluk 7 gün 24 saat devam etmektedir. Her ne kadar çalışma süreleri yönetmeliklerle belirlense de sorumluluk itibariyle (sorumluluk alanın tamamı zimmetli) görevleri devam etmektedir. Herhangi bir olumsuzluk durumunda tüm alandan sorumlu tutulmaktadırlar.

Tüm bu alan ve zaman şartlarının ortaya konulduğunda ülkemizde bu zorlukta çalışan hiçbir memur kategorisine koyulamayacak olan Orman Muhafaza Memurlarının bu hizmetlerine karşılık ekonomik açıdan da emeklerinin karşılığı adı ne olursa olsun bir ödemeyle karşılanması gerekmektedir. Bu ödemenin sadece Orman Muhafaza Memurluğu görevini bizzat ifa eden personele verilmesini talep ediyoruz.

Orman Muhafaza Memurlarının yetki ve sorumluluklar çalıştıkları görev alanlarında sorumluluğa geldiğinde kolluk kuvveti olarak geçmesine rağmen konu haklara geldiğinde özel kolluk kuvveti olarak geçmektedir. Bu çelişkinin statü olarak da kolluk kuvveti haklarından yararlanmamız doğrultusunda düzeltilmelidir.

Orman Muhafaza Memurlarının özel kolluk kuvvetlerinden çıkarılarak kolluk kuvvetleri statüsüne alınması durumunda yıllardır kangren haline gelmiş olan Emekli Orman Muhafaza Memurlarının silah ruhsat harcı konusu çözülmüş olacaktır. Ayrıca özel kolluk kuvveti ile kolluk kuvveti arasındaki maddi açıdan oluşan uçurum kapanacaktır.

2. Eğitim Merkezleri Açılması ve Eğitim Seviyesinin Yükselmesi

Eğitim seviyesi olarak bugüne kadar ormancılık ile ilgili Orman Mühendisliği dışında herhangi bir yüksek öğrenim kurumu bulunmamaktaydı. Günümüzde Ormancılık mesleğini ilgilendiren yüksek öğrenim kurumları mezun vermeye başlamış ve bakanlık bünyesindeki Orman Muhafaza Memuru ihtiyaçları yüksek okul mezunlarından karşılanmaktadır. Orman teşkilatında şuanda görev yapan Orman Muhafaza Memurlarının bir kısmı yüksek öğrenim görmüş bir kısmı da görmemiş haldedir. Yüksek öğrenim görmüş olan Orman Muhafaza Memurlarımızın teknik hizmetler sınıfına dahil edilmesi eğitim seviyesini arttıracak ve Orman Muhafaza Memurlarının kalitesini üst seviyeye taşıyacaktır. Bunun örneğinin Bakanlar Kurulu’nun 2010/1092 sayılı kararı ile bir takım memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesinin 1. Fıkrası kapsamına alınmasını örnek gösterebiliriz.

3. Giyim Yardımı

Orman Muhafaza Memurlarının verilen, yazlık kışlık elbiselerinin ve ayakkabı, botlarının fiyatları güncellenerek piyasa şartlarına uygun hale getirilmesi uygulamada rahatlık sağlayacaktır.

4. Personel Ulaşımı

08.01.2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanuna ek olarak çıkarılan 11.02.2002 tarihli ve 2002 / 3700 sayılı Kararname hükmüne göre,

Belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, eğitim ve öğretim hizmetleri personeli (indirimli), emniyet hizmetleri sınıfı, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Postacı ve Dağıtıcılar ile Basın kimlik kartı sahipleri, Zabıta personeli ücretsiz olarak yararlanmaktadırlar.

Yukarda anılan Kamu çalışanlarından hiçte az önemli olmayan ormanların yangın, açmacılık, işgal, kaçak, kesim gibi her türlü usulsüz müdahalelerden korunması için mesai ve zaman mevhumu tanımaksızın arazi üzerinde çalışmak zorunda bulunan Orman Muhafaza Memurları tanzim ettikleri suç zabıt tutanaklarını 24 saat içerisinde Adli kurumlara teslim etmek üzere, amme tanığı olarak da sık sık Adliyelerce mahkemelere çağrılmaktadırlar.

Bu hizmetlerin ifası esnasında yukarda belirtilen haklardan yasa gereği yararlanamamaktadırlar.

Mevcut kanun ve kararnamede ki bu haklardan Orman Muhafaza Memurlarının da ücretsiz yararlanabilmesi için, ilgili Bakanlıklar nezdinde mutabakat sağlanarak neticelendirilmesini talep ediyoruz.

5. Orman Muhafaza Memurlarının Geçici Görev Yolluğunun Belirlenmesi

Orman Muhafaza Memurlarının geçici görevle görevlendirilmelerinde yaşadıkları bu olumsuz ve haksız uygulamanın düzeltilebilmesi için Maliye Bakanlığı’ndan asli görevine ek olarak ve geçici bir görevle belirli bir süre memuriyet mahalli dışında il ve bölge esasına bakılmaksızın görevlendirilen Orman Muhafaza Memurlarına bu görevleri müddetince seyyar görev tazminatı yerine 6245 sayılı harcırah kanunun 39. Maddesi gereğince gündelik  ödenmesi hususunda görüş alınmasına veya; 6245 sayılı harcırah kanunun 49. Maddesi 2. Bendine “Bunlardan belirli bir süre geçici bir görevle memuriyet mahalli dışında bir yere görevlendirilenlere bu kanunun 39. Maddesine göre görevlerin müddetince gündelik ödenir “ şeklindeki uygulamayı talep etmekteyiz.

6. Demirbaş ve Zati Özel Silahlar

Orman Genel Müdürlüğü emrinde çalışan, Orman Muhafaza Memurlarının taşıdığı demirbaş silahlarının eski ve çapları küçük olup daha büyük çaplı silah taşıyan orman kaçakçılarına karşı caydırıcı özelliği kalmamıştır. Ormanların korunmasında ön planda olan Orman Muhafaza Memurları Orman Genel Müdürlüğü’nün büyük çaplı silahlarının Orman Muhafaza Memurlarına verilmeyip teknik elemanlara verildiği görülmüştür.

Demirbaş silahların modernize edilmesi ve Orman Muhafaza Memurlarımıza imkân sağlanarak, Emniyet mensupları gibi bedeli mukabilinde ödeme kolaylığı sağlayarak sahiplendirilmesi. Böylelikle teşkilat da silah bakım muhafaza ve onarım yükünden kurtulacaktır.

Orman Muhafaza Memurları olarak, görevlerimiz süresince emniyetimizi sağlamak için demirbaş olsun, özel olsun silah taşıma ve bulundurma yetkimiz var olup özel silahlarımız her türlü resmi vergi ve harçtan muaftır. Lakin emekli olunduğunda 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanununun 13. maddesi a fıkrasına göre özel silahlarımızın üzerimizde taşınmasında sıkıntı oluşmaktadır. Bu sıkıntı her türlü vergi, resim ve harç alınmasıdır. Bu sıkıntının sizlerinde öncülüğünde ve desteği ile alt komisyondan geçirilmiş olup yasallaşmasını talep ediyoruz.

7. Orman Muhafaza Memurlarının Fazla Mesai Konusu

Orman Bakanlığı bünyesinde çalışan ve yaptığı görev itibari ile birbirinden çok farklı olmayan görevlerde çalışan Orman Muhafaza Memurlarımız Genel Müdürlüklere göre bazı ekonomik haklarda eşit olarak faydalanamamaktadır.

Doğa Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan Orman Muhafaza Memurlarımız döner sermaye bütçesinden karşılanan fazla mesai ücretlerinden faydalanamamaktadır. Bu eşitsizliğin giderilmesi Bakanlığınızın düzenleyeceği bir yönetmelikle ortadan kalkacağı inancındayız.

Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde verilen fazla mesai ücretleri dağılımında fazla çalışan veya bu çalışmaya uygun olmayan personel arasında adil dağıtılmamaktadır. Fazla mesai yapmaya görevi icabı uygun olan Orman Muhafaza Memurları diğer personelle eş tutulmaktadır. Ayrıca fazla çalışma ücreti adı altında yılın yedi ayı verilen ödemenin katsayısının yükseltilerek ve 12 aya yayılarak verilmesini talep ediyoruz.

8. Orman Muhafaza Memurlarına Orman Köylüsü Hakkı Tanınması

Bir ömür boyu Orman köylüleri ve ormanla haşır neşir olan ve orman köylüsü olarak adlandırılan köylülerden bile daha fazla orman köylüsü olan bu güzide personelimize ne hikmetse hiçbir konuda orman köylüsüne tanınan haklardan hak verilmemektedir. Orman Muhafaza Memurlarının yapacakları konut ve müştemilatında kullanmak zorunda kaldıkları orman emvallerini teminlerinde şehirliden hiçbir farkları yoktur. Hatta çok daha zor durumdadırlar. Tüm iş hayatının ormanlarda ve orman emvali içerisinde geçiren Orman Muhafaza Memurlarımız kışlık yakacak odunlarını teminde de şehirde oturan bir vatandaşımızın temininde hiçbir farkı yoktur. Orman Muhafaza Memurlarının da orman köylüsüne tanınan haklardan faydalandırılması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.

9. Orman Muhafaza Memurlarına Döner Sermayeden Pay Verilmesi Konusu

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan Orman Muhafaza Memurları sayısal olarak bulunması gerekenin çok altına düşürülmüş olduğundan Ormancılık hizmetleri istenen düzeyde yürütülememekte. Mevcut elemanlar bu ağır yükün altında ezilmekte, taşra teşkilatında çalışan asli görevi içerisinde olan istihsal ve üretim işlerinde görevli olan Orman Muhafaza Memurları yaptıkları işlerden dolayı, Döner Sermayeden pay verilmesi, hem işin daha verimli hale gelmesi açısından hem de ağır şartlar altında çalışmak zorunda olan çalışan Orman Muhafaza Memurlarının bu haktan yararlandırılmasını talep etmekteyiz.

10. Rampa Tazminatı Verilmesi Konusu

Derneğimiz yönetim kurulunun bazı bölge müdürlüğü ve işletme müdürlüklerinde çeşitli tarihlerde gerçekleştirdiği toplantı ve gezilerde arazi üzerinde karşılaşılan sorunları yerinde tespit edilen bazı hususlar ön plana çıkan. Rampalardaki yapacak ve yakacak emvallerin Orman Muhafaza Memurlarına zimmet edildiği görüldü. Bu uygulamalardan dolayı üyelerimize zimmet çıktığı mahkemelik durumlara düştükleri gözlendi. Bu tür zimmet taşıyan görevleri yerine getiren üyelerimize rampa tazminatı adı altında tazminat verilmesini talep ediyoruz.

11. Teknolojiye Uyum Konusu

Toplu Koruma ekiplerimizin çağımızın teknolojik imkânlardan yararlandırılmasının temini (cps, fotoğraf makinesi vs.) kolaylaştırmak ve imkanların sağlanmasını talep ediyoruz.

 

Mustafa Dursun                               Fikri AKSU

Genel Sekreter                                  Genel Başkan

 

Yorum bırakabilirsiniz

123 Yorum “Genel Müdürlüğe Rapor Sunuldu”

 1. Mehmet KAYA diyor ki:

  Sayın başkanım ve yönetim kurulu üyeleri raporunuzu okudum.Bizim dertlerimize sizlerin sahip çıkacağına inançım tamdır.Sorunlarımıza sahip çıkmanız çok güzel,rapor halinde yeni genel müdürümüze sunmanız iyi olmuş.İnşallah en kısa zamanda bir sonuç alırsınız.Sizler raporun takipcisi olunuz.Bizlerde sizlerin takipcisi olmaya devam edeceğiz.Allah sizlerin ve Tüm Orman Muhafaza Memurlarını yardımcısı olsun.Selamlar…. Mehmet KAYA…Orman işletme müdürlüğü Mustafakemalpaşa / BURSA

 2. mustafa yılmaz diyor ki:

  sayın başkanım bunların bir kısmı zaten yıllardan beri söyleniyor yukarda sunulan maddeler biz orman muhafaza memurlarının sorunlarının çözümü için yeterde artar bile. fakat bu sunulan raporlar kağıt üstünden öteye geçmiyor.
  TEŞEKKÜR EDERİM SAYGILARIMLA

 3. seyfeddin karatay diyor ki:

  sayın başkanım inşallah bu sunduğunuz rapordaki maddelerde muvaffak olursunuz ama bunlar yıllardır devam eden ve çözülemeyen kağıt üstünde kalan sornlarımız zaten , bunlar çözülse sıkıtılarımıza fazlasıyla derman olur..inşallah bunlarda kağıt üstünde kalmaz çözülür sayenizde gayretlerinzle bizler duacınız ve takipciniziz..teşekkür ederim saygılarımla..

 4. Kıvanç PAKDEMİR diyor ki:

  Sayın Başkanım umarım burada yazanların gerçekleşmesi için birşeyler yapılır.Yazılan yazılardan ibaret kalmaz. Ayrıca görevde yükselme ve ünvan değişikliği haklarıda elllerinden alınmıştır tüm Orman muhafaza memurlarının.En düşük memur maaşı ile bu kadar zimmetin altında eziliyoruz.Umarım hayırlı haberleri duyarız tüm muhafaza memurları olarak sonucu sabırsızlıkla bekliyoruz.

 5. M.Hilmi Yiğit diyor ki:

  Sayın başkan bu raporda eksiklikler var.Emniyet teşkilatının bile çalışma saatleri ve haftalık izinleri bir düzene oturmuş olup halen bizim çalışma saatlerimiz bir düzene oturtulamamıştır.Bizlerde 657 sayılı devlet memuru degilmiyiz.Saygılarımla.

  • yazar diyor ki:

   Değerli meslektaşımız, Orman Muhafaza Memurları Derneğinin çalışması neticesinde, Orman Muhafaza Memurlarına haftada 1 gün izin kullanması gereçkleştirilmiş olup bahsetmiş olduğunuz fazla çalışma süresi aşağıdaki şekilde uygulanmaktadır.

   Bölge Müdürlüklerimzide görev yapan Orman Muhafaza Memurlarının gece ve gündüz devamlı sorumluk içinde bulunduklarından Genel Müdürlüğümüzce haftada 1 gün izin kullanmaları halinde hizmet veriminin artacağı ve görevlerini daha huzurlu yapacakları kanaati hasıl olmuştur.
   Bu konuda Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının görüşleri alındı. Bu görüşlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99. maddesinde Memurların haftalık çalışma süresinin 40 saat olduğu ve Cumartesi ve Pazar günlerinin tatil olarak düzenlendiği ancak kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınarak farklı çalışma sürelerinin tespit olunacağı hükme bağlanmıştır.
   Anılan Kanunun 101. maddesinde günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet Memurlarının çalışma saat ve şekillerinin Devlet Personel Başkanlığının muvafakatı alındıktan sonra kurumlarca düzenleneceği belirtilmektedir.

   Bu nedenle bu konu Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının da görüşleri alınmış olup mezkur kanun gereğince toplu loruma ekip sistemi içerisinde görev yapan toplu koruma ekip elemanlarının görevlerini aksatmamaları kaydıyla sırasıyla haftada 1 gün izin verilmesi uygun görülmüştür.

   24 saat esasına dayalı çalışma sistemine Orman Genel Müdürlüğü Personelinin dahil edilmiş olup bu söz konusu maddenin düzeltilmesi çalışması Dernek olarak yürütülmektedir.

   Bu konuda çalışma Dernek olarak devam etmektedir. Bu konulara ne kadar duyarlı iseniz derneğe üye olmanız konusunda da aynı duyarlılığı göstermenizi beklemekteyiz. Orman Muhafaza Memurları ve Emeklileri Derneği. Genel Başkanlığı

   • MiriMiran diyor ki:

    Ben şahsen o bahsettiğiniz haftada 1 gün izni bile kullanamıyorum. İstesem kullanırım ama buna vicdanım elvermiyor. Neden derseniz kaçakçılık hatsafada ve en ufak bir boşluğu bile af etmiyorlar. Bunun yanısıra cezalarımız hiç caydırıcı değil. Ben adamı yakalıyorum mahkemeye veriyorum serbest kalıyor ikinci üçüncü kez üst üste yakaladığım adam var ama malesef adam akıllı bir cezai yaptırım uygulanmadığı için serbestçe hareket ediyorlar. Açıkçası bu durum hem canımı acıtıyor hemde şevkimi kırıyor. Para pul umurumda değil bu vatan bu ormanlar hepimizin orman suçu işleyenlere verilen cezaların daha caydırıcı özellikte ve ağırlaştırılması konusunda bir kanunun çıkarılması tek dileğimdir. Saygılarımla

    • yazar diyor ki:

     Düşüncende ve yaptığın görevden dolayı sizi kutluyorum. Kanunların çıkarılması hükumetin işi bizler raporlar düzenleyip ilgili kurumlara iletiyoruz. Altta bahsettiğin Derneğiniz yerine Derneğimiz desen meslektaş olarak çok mutlu olurdum. İyi çalışmalar diliyorum. Dernek Genel Başkanı Fikri Aksu

 6. Mustafa ERDEM diyor ki:

  Sayın başkanım bunların bir kısmı zaten yıllardan beri söyleniyor ancak yapılamıyor inşallah yapılır.Bir başka sorunda bazı arkadaşlar yüksek okul bitirdiler bazılar mesala ben bitiremedim yök ile görüşülüp yüksek okul mezunu olmamız olmamız için sınav açılıp bütün arkadaşları yüksek okul mezunu edilemezmi en azından emeklimizde faydası olur.
  TEŞEKKÜR EDERİM SAYGILARIMLA

  • yazar diyor ki:

   Değerli üyemiz Teknik Kadro çalışması başlatılmıştır. Bu konu zaten bahsettiğiniz gibi sizleri kapsamaktadır. Çalışmalarımız devam etmektedir. Zaten internet ve dergilerimizden takip edebilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum

   Yönetim…

 7. ali diyor ki:

  mrb abilerim.çalısmalarınız ıcın tsk ederım.bende orman muhafaza memuruyum ormancılık myo okudum.bızlerın devlet memurlugu 657 tabıyız elbet ama hafta sonraları cumartesı pazar neden resmı tatılımız degıl diger gunler 7/24 olsun.zaten sıkı bır calısma konusu meslek itibarıyle birde tayın konusunda cok sıkıntı cekıyoruz ilk atama yerlerımızde 5 yıl şartı var. SIZLERE COK TSK EDERIM.

  • admin diyor ki:

   Derneğin almış olduğu haftada 1 gün izin kullanma hakkınız vardır. Orman Muhafaza Memurları alımı konusu Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalar devam etmektedir.

   Orm. Muh. Mem. ve Emk. Drn. Gen. Bşk.

   Fikri Aksu

 8. Mert Akcan diyor ki:

  Değerli başkanım rapor güzel olmuş teşekkür ediyoruz. Ancak keşke personel yetersizliği konusu üzerinde biraz daha fazla durulsaydı OGM 2008 yılında mevcut orman muhafaza memuru açığının 1358 olarak açıkladı.Kurumda çalışan personelin çoğunun emeklilik yaşı geldiğini göz önüne alınca ciddi personel sıkıntı yaşamaktayız.

  Şuanda ben çalıştığım yerde 7 orman muhafaza memurunun yaptığı işi tek başıma yapmaktayım 1 günlük iznimi çoğu zaman kullanamıyorum sık sık geceleri işletmeye çağrılıyorum hepsi personel yetersizliğinden kaynaklanıyor benle aynı sıkıntıyı bir çok muhafaza arkadaş yaşıyor her yıl alınan muhafaza sayısı emekli olanları bile karşılamıyor…Bir yandan ağaçlandırma seferberlikleri gibi iş yükü artarken diğer yandan personel azalması oluyor.

  Her yıl 200 kişi alınsa bile 10 yılda anca doldurulacak bir açık mevcut tabi okadar alımda yok.Dernek olarak sizlerden isteğimiz sayın başkanım Orman genel müdürlüğüne bu konudada bir rapor yayımlamanız ve personel alımlarının arttılmasını talep etmenızı istiyorumz çığ gibi orman muhendısı alınırken;sayı olarak daha fazla olması gereken muhafaza sayısı hep minumumda kalmaktadır.Bu konunun takipçisi olmanızı rica ediyorum sizlerden…

  Eğer personel sayısı artarsa eminim sorunlarımız çözülecektir.Daha dün yıllık iznimi kullanmak için başvurdum ama personel yetersizliğinden bunu askıya aldılar gerisini siz düşünün artık…İyi çalışmalar dilerim.

  • admin diyor ki:

   Orman Muhafaza Memuru eksikliği için Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarımızı devam etmekte çoğu aksaklıkların personel eksikliğinden kaynaklandığı Orman Genel Müdürlüğüne ifade edildi.

   Orm. Muh. Mem. ve Emk. Drn. Gen. Bşk.

   Fikri Aksu

 9. Sude Gözüpek diyor ki:

  Sorunlarımıza eğildiği için derneğimize teşekkürlerimizi sunuyorum.Ben orman muhafaza memurluğuna aday bir bayan olarak bölümümü bitirdim.Orman genel müdürlüğü ve çevre ve orman bakanlığı (orman ve su işleri bakanlığı)ın yeterince muhafaza memuru alımı yapmadıkları kanısındayım eski orman genel muduru osman kahveci orman muhafaza memurları kurumun simgesi göz bebeği diyordu muhafaza memuruna fakat ne alım sayılarının arttılması için birşeyler yaptı nede mevcut çalışan muhafaza memurlarının yeterince personel alınarak iş yükünü hafifletti.Bakanlık yüzlerce mühendis aldı ama aldığı muhafaza sayısı 25 i geçmedi orman genel müdürlüğü ise ihtiyaca oranla çok az bir alım yapmakta bir yandanda ormancılık alınında eğitim alıp atanmayı bekleyen ve atanabılceği sadece iki kurum olan bakanlık ve genel mudurluğun alım yapması için keyfini bekleyen bir yığın mezun. Türkiyenin sayılı büyük döner sermayesinden olan bir kurumun personel alımında bukadar zorlanması düşündürücü.Biran evvel alımların artarak hem mevcut çalısanların hem ormancılık ile ilgili MYO dan mezunların hemde ormancılığımız için iyi olması dileği ile…

 10. Sude Gözüpek diyor ki:

  Ayrıca sizlerden isteğimiz biz orman muhafaza memuru adaylarının hakları içinde birşeyler yapmanızı rica ediyoruz geleceğin muhafaza memuru adayları olarak şuanda orman muhafaza memurluğu için uygun iki bölüm var birisi avcılık ve yaban hayatı diğeri ise orman ürünleri bölümüdür.Fakat orman genel müdürlüğü bu iki bölüm dışında devamlı olarak orman muhafaza memuru alım yönetmelğinde değişiklikler yaparak bu mesleğin eğitimini almış insanlara haksızlık etmektedir bizler dışında elektrikçiler,.mobilyacıları,ziraatcıları alımlara eklemıştırler. Ormancılık statusunde yerı olmayan bu bölumler ormancılık eğitimini almış bizleri mağdur ederek ormancılıkla ilgisi olmayan kişiler sıfır bılgıyle ormancılık yaptırmışlardır.Son alımda sadece yaban hayatı ve orman ürünlerinden alım yapılmıştır fakat gelecek alımlarda yine aynı mağduriyetleri yaşama düşüncesi bizleri karamsarlığa sürüklemektedir biz adaylar olarak ve ileride bu dernekde yer alacak insanlar olarak derneğimizden şimdiden bizlere sahip çıkarak orman muhafaza memurluğu alımlarını orman genel müdürlüğünün bu iki bölumle sabitleyerek alımları istikrara kavuşturmasını diliyoruz.Bu konuyla ilgilide genel müdürlüğe ve bakanlığa görüş bildirirseniz seviniriz.TEŞEKKÜRLER.

  • yazar diyor ki:

   Dernek olarak Orman Muhafaza Memurunun alımının çoğaltılması ve aynı zamanda sizin bahsettiğiniz konular üzerinde çalışılmaktadır. İnanıyoruz ki kısa zamanda bu tür mağduriyetler giderilecektir.
   Orman Muhafaza Memurları ve Emeklileri Derneği Genel Başkanı
   Fikri AKSU

 11. ahmet diyor ki:

  sayın başkan bundan önceki genel müdürümüzle de görüştünüz aynı konular hakkında ama malesef hiçbir gelişme kaydedilmemiştir sadece görüşmeye gidilir bir kaç resim bir kaç yazı sözler alınır olay kapanır bu meseleleri sizlerin halledemeyecegine inanıyorum telefon açıyoruz derneğe bu konularda bizden temsilci gidelim ankaraya diye onlar gerek görmüyor neyse uzun lafın kısası bu iş böyle olmazzzzzzzzzzzzzzzz

  • yazar diyor ki:

   Sayın Ahmet Bey bizimle telefonla irtibat kurabilirsiniz. Yeni Genel Müdürün sorunlarımıza daha duyarlı olduğunu görüyoruz, ümitliyiz ve mücadelemiz devam edecektir. Yapıcı önerilerinizi her zaman dikkate alacağız. Fakat üye dahi olmayan meslektaşların moralimizi bozmalarını ve şevkimizi kırmalarını istemiyoruz.
   Genel Başkan
   Fikri Aksu

 12. ormanı severim diyor ki:

  arkadaşlar memur az da olsa alınıyor ama çalışma şartlarının çok kötü olması ve yukarda raporda yazdığı gibi birçok keyfi uygulamaya açık bir meslek olması sonucu nedeniyle herkes bir yolunu bulup bu memurluktan kaçmaktadır.Kpss ile gelen memurlardan kaç tanesi bu kadroda kalmış bir araştırma yapılmalıdır.Bu işe bir çözüm bulunmalıdır.

 13. ormancı diyor ki:

  muhafaza memurları derneği güzel raporlar sunuyor sıkıntılarımızı dile getiriyor bu güzel ama yıllardır çokda ileri gidilmiş görülmüyor. mevcut raporda sunulan sıkıntıların hepsini genel müdürlük gayet iyi biliyor bilmiyormuş gibi davranıyor, demekki bazı şeyleri zorla almak gerekiyor. özellikle bu fazla çalışma konusu kesinlikle mahkemeye götürülmeli. şu kesin ogm diyorki: anayasa da çalışma saati 40 tamam ama ben anayasayı tanımam sizide istediğim gibi kullanırım. bu fazla çalışma konusu devlet için olsa yine can kurban fakat amirler heleki bayan amirler egolarını tatmin etmek için ormancıları kullanmak hoşlarına gidiyor. son olarak söyleyeceğim şu: bu işi gerekirse avrupa insan hakları mahkemesine götürün
  saygılarımla

  • yazar diyor ki:

   duygularınızdan dolayı teşekkür ederiz. Haklı tepkilerinizde olduğu gibi sabırla, iyileştirinceye kadar mücadelemiz devam edecektir.

 14. neden geldim diyor ki:

  memur olalım dedik resmen orman genel müdürlüğünde köle olduk. 7/24 ne demek dalga geçer gibi. avrupa birliğine girmek isteyen türkiye için olumlu sonuçlar doğurur heralde

 15. MİTHAT DAĞ diyor ki:

  Saygı değer başkanım ve degerli meslektaşlarım.Yukarıdan aşağıya kadar Başkanın ve siz degerlş meslektaşlarımızın yazmış oldugu haklı taleplerimizi birgün elbet bir dinleyen çıkacaktır.Fakat biz muhafaza memurları olarak Bir Emniyet teşkilatı ve Askerteşkilatı gibi bir birimize baglı degiliz.Teşkilatımızdaki TÜRKİYE genelinde Üye kayıtlarını inceledim Birkısmı dernekten istifa etmiş ,bir kısmı ise üye fakat aidat yatırmıyo siz degerli meslektaşlarımdan ricam Bölge ve işletme temsilcilerine yardımcı olarak Tüm TÜRKİYEDEKİ Muhafaza memurlarının dernegimize üye olmasını saglayarak Sesimizi daha yüksek platformlara duyurmak için Başkanımıza yardımcı olmamız ümidiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

 16. Hakan TUHAL diyor ki:

  Sayın başkan ve değerli yöneticiler.
  Hazırladığınız raporu okudum artıları var eksileride var.Biz muhafaza memurlarına verilen sorumluluklar yönetmelikle belirlenmiş olup oldukça ağır şartlarda işimizi elimizden geldiği kadar yapmaktayız.Fakat çalışma şartları 24 saat üzerinde olduğundan gece ve gündüz heran işe hazır vaziyetteyiz.Buda ailevi konularda kopmalar ve huzursuzluklara neden olduğu aşikardır.Benim diyeceğim bazı kurumlarda 24 saat esasına dayalı görevlerde ertesi gün 24 veya 48 saat izinli çalışanlar var bizim neden böyle bir hakkımız yok veya talep edilmiyor bu konuda çalışmalarınız varmıdır
  ayrıca arazi zimmeti kaldırılması konusunda çalışmalarınız varmıdır açıklarsanız sevinirim.TEŞEKKÜRLERİMLE……

 17. ormanci diyor ki:

  selamlar..şimdiye kadar yaptınız çalışmalardan dolayı minnettarız..ama önemli kkonularda sonuç almak pek kolay yada mümkün olmuyor kısacası oyalama yapılıyor ..şimdide yangın tazminatlarımıza göz koydular ve bu sene son defa verilecek..biz 12 ay beklerken onuda elimzden aldılar..bir şekilde sizlerin sayesinde buna tavrımızı koymalıyız ..bu konuda nasıl çalışmalarınız var yada bu konuda başka çalışma varmı ogm de..

  • yazar diyor ki:

   DEFNE Degimizde tüm çalışmalar yayınlanmaktadır. Yasayla olan konular ilgili bakanlıklarda çalışmalar devam etmektedir.

 18. ormancii diyor ki:

  slm orm.muh.mem.arkadaşlar ve dernek yöneticileri.haftasonu tatili 2 güne çıkacağı hakkında bilgisi olan var mı acaba?
  çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi ve ayrıca resmi tatillerde bile çalışan bir memuruz hiç bir getirisi bile yokken.sorumluluklarımızın azaltılması gerekiyor.yoksa kendi kendimizi yıpratıyoruz bu meslekte.şu anki şartlarda çalışan personelin çalışma kapasitesi belli,özellikle üretim işlerinin sınırlandırılması gerekirken artırmaya gidiliyor her yıl.buna bağlı olarak yeni orman muhafaza memuru ve diğer personelin alınması gerekmektedir.her sene aynı bu durum.yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

 19. ormancı diyor ki:

  sayın başkanım burda yazılanları gerçekten ciddiye aldığınızı düşünüyorum. en çok yazan şey de senelerce bu yapılacak olan maddelerin rapor halinde ogm ye sunulduğu ve hiçbirinin gerçekleştirilemdiğidir.ama siz ısrarlı bir şekilde üye sayısının azlığı konusunda yakınmalarda bulunuyorsunuz.siz bu sunduğunuz rapordakileri gerçekleştirin üye patlaması yaşanacaktır.dernekten istifa edenlerin çoğu bu yazılanların olmadığını gördüğü için istifa etmiştir.başkan değişikliği olmuş ama yeni başlayan genç arkadaşların hiçbirini görüşleri dikkate alınmamıştır.il temsilcilerinin acilen değiştirilmesi gerekir. ki bunun sebebi onların hala eski kafalarla yola devam ettiğidir. koltuk sevdalısı olmuş ve gözleri başka birşeyleri görmeyenlerdir.eğer bu mesleği bitirmek ve üye sayınızın sadece emeklililerden oluşmasını istemiyorsanız bu gidişle öyle görünüyor..yeni başlayan arkadaşların pozisyon ve kurum değiştirme gibi yöntemlerle bu meslekten ayrılmasını istemiyorsanız. acilen bu maddelerdekilerin gerçekleşmesine çözüm bulmalısınız.neredeyse üzerinden yarım asır geçmiş; umuyoruz,sabrediyoruz,bekliyoruz gibi kelimelerin duyulması insanları hayal kırıklığına uğratmaktan başka birşey olmayacağıdır. özellikle sadece şunu bilmenizi istiyorum fazla değil 10 yıl içerisinde teşkilatın yarısından fazlasını myo mezunu arkadaşların oluşturacağını ve bu arkadaşların senelerce derneğin aynı misyonda seyrettiğini gördüğünde hiç bir üye bulamayacağınızı acı ama gerçek bildirmek istiyorum.çalışmalrınız da başarılar diliyorum…

 20. muhammet diyor ki:

  sa başkanım ben ünüversite 4 yıllık orman mühendisligi okuyacagım ama bu bölümü okuyup bitirince kaç alım ve maşları ne kadar olacak bilgi vermenizi bekiliyorum iyi günler:)

 21. uğur diyor ki:

  Sayın Başkan size giydiğimiz elbiselerin bursa merinos devlet analiz merkezinden almış olduğum raporu fakslamıştım,yüzde 60 ı naylon defne dergimizde yayınlanması dileğiyle slm.

  • yazar diyor ki:

   yeni elbiseler değişti daha kaliteli elbiseler temmuza kadar sizlere teslim edilecek.

   • Mehmet GÜNEŞ diyor ki:

    Sayın başkanım yeni elbiseler değişti ama lbiselerin yüzde seksen naylon insan içinde yanıyor acaba pamuk ağırlıklı veya daha hafif kumaşlar olamazmı ceza verir gibi kumaşlar.

 22. ali diyor ki:

  Sayın Başkanım biz Ormancılık ve Orman Ürünleri öğrencileri olarak önümüzü göremiyoruz kaç alım yapılacak eksik ne kadar hiç bilgimiz yok Orman İşletme Müdürlükleri işçi şöför ve diğer personel alımılarınıda öncelik olarak bu bölümden alırsa bu bölümü ve ormancılıgı gönül vererek okuyan arakadaşlarımız çok sevineceğiz. Sadece bu bölüme ve Ormana gönül verdiğimiz için başka mesleklere bile yönelmek istemiyoruz, burda bu eğitimi alırken atama ve iş konusunda biraz daha rahat olmak istiyoruz dememiz odurki Orman İşletme Şeflikleri işçi şöför diğer personel alımlarınıda bizim bölüme öncelik tanırsa atamalarımız rahatayacak bildiğiniz gibi bu bölümden mezun olan bizlerin tek iş kapısıda Orman Bölge Müdürlükleridir. Bizlere sahip çıkmanız dileğiyle iyi çalışmalar dileriz

  • yazar diyor ki:

   2010 Yılı KPSS’den yeterli puan alan, Ormancılık ve Orman Ürünleri ile Milli Parklar Av Yaban Hayatı yüksek okul mezunlarından 200’ün üzerinde Orman Muhafaza Memuru alınacaktır.

 23. Şenol RUÇOĞLU- İşl. Müd. diyor ki:

  “Orman Muhafaza Memurluğu” kadrosuna 4 yıllık lisans mezunlarının (Sadece Orman Mühendisleri veya Orman Endrüstri Mühendisler de olabilir)alınması hakkında Derneğin düşüncesi nedir?

  Örnek verecek olursak; “Gümrük Muhafaza Memurluğuna” sadece 4 yıllık Hukuk Kamu Yönetimi, İktisat İşletme, Maliye gibi bölüm mezunları alınıyor.

  OGM Gümrük teşkilatından daha geri bir kuruluşmu? yada teşkilatın eğitim ortalamasının yükseltilmesine gerçekten ihtiyacı yokmu?

 24. Şenol RUÇOĞLU- İşl. Müd. diyor ki:

  Raporda adı geçen haklarla ilgili olarak “Kolluk Kuvveti” ile “Özel Kolluk Kuvveti” arasındaki farklar nelerdir? kısaca açıklayabilirmisiniz?

 25. ormanı severim diyor ki:

  Yukarıda bir arkadaş sormuş kısaca cevaplamışsınız.Haftalık izinler konusunda iki gün diye ama başka bir açıklama yok.Şefliğe sorduğumuzda yazı yok eskisi gibi çalışmaya devam deniliyor.Şimdi ne olacak ogm nin sitesinde bile 1988 yılı tamim de iptal deniliyor ama bizlere bir tebliğ yapılmıyor bu konuyu dernek olarak üzerine düşüp çözmenizi istiyoruz.Bu konuları çözdükçe dernek üye sayısı kendiliğinden artacaktır.

 26. Kıvanç diyor ki:

  Sayın müdürüm…kolluk kuvveti ile özel kolluk arasında dağlar kadar fark var…Özel kolluk mahalle bekçilerine, özel güvenlik görevlilerine,güvenlik memurlarına verilen ve kolluk kuvveti olmadan bir iş yapamayan kişilere denir…fakat kolluk kuvveti direk savcıdan emir alan göz altına alıp savcının karşısına götüren görevi için hayatiyetini kaybettiğinde şehit ünvanı verilen meslek dalları dır(jandarma,polis gibi)…Fakat orman muhafaza memurları ne özel kolluk nede kolluk görevlisidir…İşletmedeki işlerden dolayı 2 sıfatıda tam anlamıyla uygun görülmemiş alakasız bir hizmet sınıfına ait (G.İ.H.) karma karışık işler sahibidir…son düzenlenen kanunda makul derece şüpheli yi gördüğü anda kolluk kuvveti sayılmıştır.eğer şüpheli yoksa üzgünüm ama diğer kurumların nezdinde fidan diktiren (Herkes yapar…:D) memurdur…Asli kolluk kuvveti görevlisi olarak kanun düzenlenip jandarma ve polise tanınan sosyal haklardan faydalanırsa Or.muhafaza memurları emin olun müdürüm sizin yanınıza girerken vatandaş titreyerek girecek ve esas duruşta bekleyecek…çünkü yıllık 30 – 40 suça müdahale ediyoruz.şüpheli yakalıyoruz.Kiminle yapıyoruz bunu 20 jandama askeriyle mi?yada 20 polis memuru ile mi? cevap vereyim 1 orman muhafaza memuru ile…diğer bir çok kolluk görevlisinin cesaret edemeyeceği olaylara tek başımıza müdahale ediyoruz.hemde telefon çekmeyen yerlerde…hemde eli baltalı motorlu testereli ve bir kaç kişiden ibaret olabilen süpheli lere…Kollluk görevlisi sayılıp sosyal haklarına ve maaşına sahip olmamız konusunda sizce haksızmıyım? geçtiğimiz yıl personelinizin 1500 de 1’i şehit oldu…ama görev malülü olarak kayıtlara geçti…şehit olarak değil…sonunda derneğimizde bu durumu fark etti…kendilerine teşekkür ediyoruz…arz ederim…

 27. kenan diyor ki:

  haftada 2gun resmi izinli dıyorsunuz bu nerde yazıyor. mudurlere hangı yazıyı gostercez. ve bayram tatıllerındede resmı ızınlı oluyormuyuz olmuyorsak bıze getırısı ne maddı olarakk

 28. hakan diyor ki:

  HAFTALIK 2 GÜN İZİN KULLANDIRAN FALAN YOK BİZİ APTAL YERİNE KOYUYOLAR SARIKAMIŞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜGÜNDE TAM BİR KÖLELİK DÜZENİ HAKİM

  • yazar diyor ki:

   Hakan bey iletişim bilgilerimizden başkanımza ulaşarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

   • Mehmet GÜNEŞ diyor ki:

    Kardeşim detaylı bilgiler bu siteden verilsede herkes görse daha iyi olmazmı birde derneğimizin üyelerinin hemen hepsinin email adresi var oralardan olaşılsa daha başarılıolmazmıyız.

    • yazar diyor ki:

     SAYIN MEHMET BEY ELBİSELER VE DİĞER KONULARLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR.

     • Mehmet GÜNEŞ diyor ki:

      Öncelikle Tüm arkadaşlara ve sevgili çocuklarına yeni öğretim yılında başarılar diler hepinizi cenabı ALLAH’a emanet ediyorum. Sayın başkanım benim bildiğim yıllar 27 ama ben inanıyorumki bu orman muhafaza memurlarının sorunları kuruluşundan bu yana devam ediyor. Yine ben biliyorumki işi yapan hammallığa devam çalış çalış çalış az bir hatada soruşturma ve sonucu malüm CEZA yahu bu adam çok çalışkandı çok çalışıyordu buna bir sahip çıkılmazmı acaba diyen yok ver cezayı kapat defterini gitsin nasıl olsa sesi çımaz. Sayın başkanım Orman Muhafaza Memurlarının görev yönetmiliği kökten değişmeli insan hakları bildirgesine uyumlu hale getirilmeli gece belli değil gündüz belli değil tatil yok tut nöbeti bitiminde devam işe istirahat yok ben zannemiyorum ki devlet dairelerinde bizim gibi bir köle daha bulunsun hep çalışıyoruz düzelteceğiz deniyor ama nerdeee…. bu yöenetmelik kesinlikle günün şartlarına göre yeniden ele alınmalı anayasanın birinci maddesi gibi sanki ama muhakkak yeniden yapılmalı yapılırkende muhafaza memuru arkadaşlarımızdan fikir alınmalı saygı ve selamlarımla.

     • yazar diyor ki:

      YÖNETMELİK HAZIRLIK AŞAMASINDA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR. SON ŞEKİL VERİLMEDEN DERNEĞİMİZİNDE GÖRÜŞLERİ ALINACAKTIR.

 29. kadromu verin diyor ki:

  Orman muhafaza memuru değilsiniz,siz teknik elemansınız dediler,şefin olmadığı yerlerde şef vekilisiniz dediler.2 yılda onlarca teknik ders aldırdılar.ortaokul mezunu 62 yaşındaki emekçiye de,bize de orman muhafaza memurusunuz dediler.bu konuya bir an önce el atılsın…saygılar

  • yazar diyor ki:

   şuan da orman muhafaza memurusunuz, orman muhafaza memuru olarak görev yönetmeliğinde yazılan görevlerin yerine getirmek teknik kadroya geçerseniz o haklara sahip olursunuz.

 30. Şenol RUÇOĞLU diyor ki:

  Sayın Kıvanç,

  Orman Kanununda, Orman Muhafaza Memurları ile Amirlerinin “kolluk” tanımlamasında eksiklikler var. Ama bu demek değil ki Orman Muhafaza Memuru kolluk değil. “Yazar” tarafından belirtilen “Orman Muhafaza Memuru direkt Cumhuriyet Savcısına bağlıdır” görüşüne katılmıyorum. Diğer kolluk memurları adli kolluk amiri vasıtasıyla bağlı oldukları gibi Muhafaza Memurları da Kolluk Amiri olan İşletme Şefleri vasıtasıyla Cumhuriyet Savcısına bağlıdır(Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri incelendiğinde).

  Diğer kolluk kuvvetlerinin sahip oldukları haklar ne ise irdelenip tabi ki talep edilmelidir. Bu Ormancıların hakkıdır. Bazı ayrıcalıklardan ise yararlanıyoruz. Bunlar tabi ki yeterlidir demiyorum.

  Örneğin 2330 Sayılı “Nakdi Tazminat Kanunu” hükümleri bizim içinde geçerli. Bu Kanun: “Madde 1 – Bu kanunun amacı; barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevli olanların bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya sakat kalmaları halinde ödenecek nakdi tazminat ile birlikte bağlanacak aylığın ve bu yüzden yaralanmaları halinde ödenecek nakdi tazminatın esas ve yöntemlerinin düzenlenmesidir.” şeklindedir. Kapsamına girenler içinde 5. fıkrasında “5. (Değişik: 7/6/1990 – 3658/1 md.) Orman memurları ve personeli ile Gümrük Muhafaza memurlarını” hükmü gereğince kolluk görevlisi durumundaki teşkilatımız mensupları da vardır. Şehitlik kapsamı ise ayrı Kanunla düzenlenmiş. Tabi ki şehit kapsamına alınılmalı dır.

  İyi günler dilerim.

 31. orhan çelik diyor ki:

  Dernek Yönetimine ;
  Genel Müdürümüz emeli olucak nerdeyse ama bizim rapor suya düştü sanırım.”ne teknik kadro ne harcırah DERTLERİ SIRALARSAK cok seyler yazmak zorunda kalıcaz. Sözun geciciliği gibi raporunda kalıcılıgı yok sanrım ….

  insanca bir yasam için biz ormancılar cokmu birseyler istiyoruz.”askerden polısten ögretmenden 657 tabi memurdan eksiğimiz nedir bizim ya..yazın yangınında kışın üretiminde emek harcıyoruz sizlerin ve bizlerin çoçuklarına yesil bir dunya için….
  saygılar dernek yönetimine” yayınlamak sizin elinizde

 32. Şenol RUÇOĞLU(Orman Yüksek Mühendisi) diyor ki:

  Ceza Muhakemesi Kanununun 167. Maddesi uyarınca hazırlanan Adli Kolluk Yönetmeliğinin 5. Maddesi:

  “Adlî kollukla ilgili esaslar
  Madde 5 – Adlî kollukla ilgili düzenleme ve uygulamalarda aşağıdaki genel esaslara uyulur:

  a)Cumhuriyet savcıları, adlî görevlere ilişkin emir ve talimatlarını öncelikle adlî kolluk sorumlularına veya adlî kolluk görevi ifa eden diğer birim âmirlerine verir.

  Adlî kolluk, bağlı bulunduğu kolluk teşkilâtının bir parçası olup, öncelikli görevi, karşılaştığı suçun işlenmesini önlemektir.

  Cumhuriyet savcılarınca, adlî görevler ile ilgili emir ve talimatlar zorunluluk bulunmadıkça, kolluk birimlerinin aralarındaki işbölümü ile kolluk teşkilâtlarının görev ve yetki alanları gözetilerek verilir.

  Adlî kolluk, adlî görevlerin haricindeki hizmetlerde üstlerinin emrindedir.

  Adlî kolluk görevlilerine, adlî görevi bulunmayan üstleri tarafından, yürütülen soruşturma ile ilgili emir ve talimat verilemez. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri saklıdır.

  Adlî kolluk görevlileri, kadrolarında yer aldıkları birimlere mevzuatla verilmiş ve adlî görev kapsamı dışında kalan diğer görev ve hizmetleri de yerine getirirler.

  b)Adlî kolluk görevlilerinin özlük hakları, bağlı oldukları teşkilât tarafından yürütülür.”

  Şeklindedir. Görüleceği üzere Savcılar talimatı öncelikle adli kolluk sorumlusuna vermektedir. Yönetmeliğin 3. maddesi:

  “Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

  Adlî kolluk görevlileri: 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununun 8, 9 ve 12 nci maddeleri, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun 7 nci maddesi, 2/7/1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi, 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 4 üncü maddesi ve 3/11/1983 tarihli ve 83/7362 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Jandarma Teşkilâtı Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinde belirtilen soruşturma işlemlerini yapmak üzere, tâbi oldukları atama usulüne göre görevlendirilen komutan, âmir, memur ve diğer görevlileri,

  Adlî kolluk sorumlusu: İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Gümrük Müsteşarlığı tarafından atamalarındaki usule göre görevli adlî kolluğun komutanını/âmirini,

  Cumhuriyet savcısı: Yetkili Cumhuriyet başsavcıları ile Cumhuriyet savcılarını,

  Kovuşturma: İddianamenin kabulü ile başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi,

  Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden, iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,

  Gecikmesinde sakınca bulunan hâl: Derhâl işlem yapılmadığı takdirde suçun delillerinin kaybolması veya şüphelinin kaçması veya kimliğinin saptanamaması ihtimalini,

  ifade eder.”

  Şeklindedir. Dikkat edilirse “Adli Kolluk Sorumlusunun” ilgili adli kolluk memurlarının amiri yada komutanı olduğu anlaşılmaktadır.

  CMK’da Adlî kolluk ve görevlilerini belirleyen maddesi:

  “Madde 164 – (1) Adlî kolluk; 4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 8, 9 ve 12 nci maddeleri, 10.3.1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 7 nci maddesi, 2.7.1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ve 9.7.1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 4 üncü maddesinde belirtilen soruşturma işlemlerini yapan güvenlik görevlilerini ifade eder. (1)
  (2) Soruşturma işlemleri, Cumhuriyet savcısının emir ve talimatları doğrultusunda öncelikle adlî kolluğa yaptırılır. Adlî kolluk görevlileri, Cumhuriyet savcısının adlî görevlere ilişkin emirlerini yerine getirir.
  (3) Adlî kolluk, adlî görevlerin haricindeki hizmetlerde, üstlerinin emrindedir.” şeklindedir.

  CMK’da Orman Teşkilatının “Adli Kolluk” birimleri içinde yer almamasından kaynaklanan eksiklik 2008 yılında 5728 sayılı Kanunla Orman Kanununun ilgili maddelerinde değişiklik yapılarak giderilmiş, Orman Muhafaza Memurları “adli kolluk memuru” işletme şefleri de dolaylı yoldan “adli kolluk amiri” olarak belirlenmiştir. Çünkü Cumhuriyet Savcısına ulaşılamayan hallerde arama ve el koyma, İşletme Şefinin emri ile yapılmaktadır.

  CMK’nın “Diğer kolluk birimlerinin adlî kolluk görevi” başlıklı maddesi:

  “Madde 165 – (1) Gerektiğinde veya Cumhuriyet savcısının talebi halinde, diğer kolluk birimleri de adlî kolluk görevini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu durumda, kolluk görevlileri hakkında, adlî görevleri dolayısıyla bu Kanun hükümleri uygulanır.”

  şeklinde ve ilgili yönetmeliğin “Diğer kolluk birimlerinin adlî kolluk görevi” başlıklı 7. maddesi:

  “Madde 7 – Gerektiğinde veya Cumhuriyet savcısının talebi hâlinde, diğer kolluk birimleri de adlî kolluk görevini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu durumda, kolluk görevlileri hakkında, adlî görevleri dolayısıyla Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır.”

  şeklindedir.

  Görüleceği üzere adli kolluk görevlisi olan “Orman Muhafaza Memuru” ve adli kolluk amiri olan “İşletme Şefi” nin dışında Savcının talebi halinde “İdari Kolluğun” amiri durumundaki Müdür Yardımcısı veya İşletme Müdürünün de “Adli Kolluk Sorumlusu” olabileceği anlaşılmaktadır.

  Konunun önemi ve sadece Orman Muhafaza Memurlarının “adli ve idari kolluk” olmadığı, Muhafaza Memurlarının “Kolluk Memuru” amirlerininde “Kolluk Amiri” sonuç olarak memur ve amir hepsinin “Kolluk” olduğunun bilinmesi açısından bu açıklama yapılmıştır.

  Saygılarımla.

 33. Şenol RUÇOĞLU-Orman Yüksek Mühendisi diyor ki:

  Nakti Tazminat Kanunundan yararlanan orman personeli ile ilgili Derneğin örnek verebileceği kişiler var ise kısaca bilgi vermesi faydalı olur.

  • admin diyor ki:

   Bartın Orman İşletme Müdürlüğünde şehit olan Orman Muhafaza Memuru’nun dul ve yetimleri Nakti Tazminat’ından yararlanmıştır.

   Fikri Aksu,

   OMMED Genel Başkanı,

 34. ayfer diyor ki:

  ben adalet bölümü öğrencisiyim orman muhafaza memuru olabilirmiyim tercih yapsam olurmu bide bayanlar için zor mu

  • yazar diyor ki:

   KONUYLA İLGİLİ DETAYLI BİLGİLERİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.

 35. ayfer diyor ki:

  hiç bayan orman muhafaza memuru olan yokmu nasıl meslek zor mu bira yardımcı olunnn

 36. ayfer diyor ki:

  ben gittim dediğiniz yere hiç ilgilenmediler sorumun cevabını alamadm onlarında pek bi biligisi yok sanırım bana yardımcı olabilecek kimse yok muuuu

 37. Mehmet GÜNEŞ diyor ki:

  Sayın başkanım bu konuların takipçisi olursanız ben inanıyorumki bu haklar alınır çükü bunlar olmayan şeyler değl devlet sırtımızda bir sömürücü gibi bilmyorum çokmu abartıyorum. Biz orman muhafaza memurları 3.cül gibi değerlendiriliyoruz sırtımızdaki sorumluluklar bizi bitirecek şekilde ben yine sizlerden bu hakların verilmesi konusunda ne gerekiyorsa yapılmasından yanayım ve yapılmalıdır.selamlarımı sunuyorum. Cenabı ALLAH yar ve yardımcımız olsun.

 38. bayram diyor ki:

  buradaki mejajları okudum,genellikle memur yetersizliğinden bahsediliyor ben buna bir muhafaza memuru olarak katılmıyorum.öyle işletmeler varki bir şeflikte 11 tane muhafaza memuru var.aslında muhafaza memuru tayinlerinin bir yılı olması lazım.bir şeflikte 11 memur varken bazı işletme müdürlüklerinde 3 veya dört memur var.herkes rahatına düşkün herkesin dayısı var düzgün bir dağılım olsa açık yarıya düşer.

 39. mehmet bal diyor ki:

  orman muhendıslıgı okuyan kısı bır orman muhafaza memuru olabılır mıı ???? boyle duyumlar var bu konuda bılgı alabılır mıyız bırde fıdan cıllık bolumunden yıne orman muhafaza memuru olaraktan alım yapılacak mı ogren mek ıstıyorum?

  • yazar diyor ki:

   FİDANCILIK BÖLÜMÜN ORMAN MUHAFAZA MEMURU KPSS PUANINA GÖRE ALIMI YAPILIYOR. FAKAT ORMAN MUHAFAZA MEMURU GÖREVİNİ YAPARKEN ORMAN MÜHENDİSLİĞİ OKULUNU OKUYABİLİR.

 40. Mehmet GÜNEŞ diyor ki:

  Sayın Başkan 17 Ağustos 2012 tarihli Ormna Muhafaza memurlarının atama ve yer değiştirme yönetmeliği ile ilgili bir çalışmanız varmıdır böyle bir zamanda bu nasıl bir uygulama olacak bu yönetmeliğin uygulanması nasıl olacak biz orman muhafaza memurlarının çalışmaları ile değişiklikler beklerken atama ve yer değiştirme yönetmeliği uygulamaya konuluyor bir nevii ceza uygulaması gibi

 41. Mehmet GÜNEŞ diyor ki:

  Sayın başkanım öncelikle selamün aleyküm. Sayın başkanım bu konuda hukuki süreci başlatıldığı bilgisini yayınlamışsınız ama birtaraftanda Orman Bölge Müdürlüklerinde hızlı bir çalışma devam ediyor sanki yangından mal kaçırırcasına bu konuda aydınlatıcı bilgilerinizi bekliyoruz. Sayın başkanım sizlerde biliyorsunuzki ve bu atama yönetmeliğini yürürlüğe koyan amirlerimizde biliyorlarki Orman Muhafaza memurluğu öz veri isteyen güven isteyen zorlu bir meslek bir muhafaza memuru yeni atandığı yerde verimli bir çalışma yapması için o yöreyi ve çalışacağı bölmeleri köyleri çok iyi tanımak zorunda buda bir hayli yıl almaktadır. bu tür bir atama yönetmeliğinin biz orman muhafaza memurları için ancak git yolluğunu al yine git yine yolluğunu al olur ve buda bu dvlete bir külfettir. Bizler beklerken çalışma şartlarımızın düzeltilmesini beklerken insanca ve bir devlet memuru gibi sosyal hayatı olan insanca yaşayan birileri olarak beklerken nerden kimin aklına geldi ise çıkaralık gitsin nasılolsa sesleri çıkmıyor vur abalıya misali. Sayın başkanım bu konuda etkin bir çalışmalarınızı bekliyor bende biliyorum ki benim gibi tüm orman muhafaza memurlarımızda aynı düşüncedeler. saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum.ALLAHa emanet olunuz.

 42. Mehmet GÜNEŞ diyor ki:

  Sayın başkanım ve yönetim kurulu abilerimiz Hepinize selamün aleyküm. Saynı başkanım bizim bu atama yönetmeliğneitirazımız yok ama uygulama şekline var bu yöentmelik bundan sonra atanacak olanlara uygulanmaı uygun olmazmı. Birde Bir orman Muhafaza Memuru başarılı bir çalılşma yapabilmek için görev alanını iyi tanık zorundadadır buda 2 yıl gibi bir süre alır zaten şu anatanan arkadaşlarımızın arazi koşullarına alışkın köylü çocukları değil KPSS sınavı ile atanan arkadaşlar bu arkadaşlarımızın ormanlara uyum sağlaması zaman gerektiriyor bne biliyorumki bu arkadaşlardan ormanda kaybolupda kendisinin arandığı arkadaşlarımız vardır. Yani kısacası sonuç olarak bu tür atama yönetmeliğinin bizim mesleğmiz için ne kadar yararlı olur onu sizlerde bilmektesiniz. Orman Muhafaza memurluğunu yapmayanlar bilmezler. Bu atama yönetmeliğinin üzerinde STK larla görüşerek yeniden düzenlenmesinde yarar oldunu düşünüyorum.Cenabı ALLAH yar ve yardımcımız olsun.

  • yazar diyor ki:

   18.09.2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIDA ALDIĞIMIZ KARARLA, YÖNETMELİKLE İLGİLİ HUKUKİ İŞLEM BAŞLATTIK. İLERİKİ GELİŞMELERİDE DERGİDEMİZDE VE SİTEMİZDE BİLGİ VERİLECEKTİR.

 43. coldeki ormanci diyor ki:

  Ben su an orman muhafaza aday memurum. İsimiz geregi jandarmanin bile gitmedigi issiz arazilere gidiyoruz. Dolayisiyla kendimi korumak en buyuk hakkim. Aday memura ise silah verilmiyor.Peki biz asaletimiz tasdik oluncaya kadar kendimizi nasil koruyacaz? Bu duruma bir aciklik geririlmelidir
  En azindan, demirbas silah verilmese bile aday memurun kebdi imkanlariyla tasima ruhsatli bir silah edinmesinin yolu acilmalidir.

  Saygilar..

 44. Fatih diyor ki:

  Av ve yaban hayatı mezunlarıda orman muhafaza memuru olabiliyormu?

 45. hilmi karamazı diyor ki:

  sevgili meslektaşalrım 20 yıl temsilcilik yaptım on tane üye kaydetmek için uğraştık ormam muh memurları kendi mesleğine sayğısı olmayan bir sürü arkadaşımızı gördüm şahit oldum biz biz karşı bu kadar duyarsız olursak kimse bize sahip olmaz.ben en ac on tane bakan gördüm on defa derneğimizin genel kuruluna katıldım verilen sözleri dinledim hiç biri sözünü tutmadı ömer özen olan genel müdürümüz sadece yazlık elbiseyi çıkartı boş verin hep siyasetin oyunu keşke bizde emiyet gibi asker gibi telsizden anos etsedik değilmi

 46. esra arslan diyor ki:

  bayan orman muhafaza memuru alımı kaldırıldı mı bu konuda aydınlatılırsam çok memnum olurum .bu haksızlık bu karar haksızlık neden bole bır şart konuluyor anlamıyorum bızler bayan olarak madur bırakılıyoruz bı işin egitimini alıyoruz emek harcıyoruz okulunu okuyoruz sonra bole bır sartla karsılasıyoruz madem bole neden üniversitelere ormncılık bolumune bayan alımı yapılıyor neden kadın erkek esıtlıgı nerde kaldı.lütfen bu sartı kaldırın bızlerı magdur bırakmayın…ayrıca bayanız diye ormanlarımızdan yasaklanmayalım sevdıgımız ısı yapmamıza engel olmayın lutfen…

 47. zeliha diyor ki:

  Ben fidan yetiştiriciliği bölümü mezunuyum ve yıllardır bize bir hak tanınmadı, tam orman muhafaza memurluğu hakkı tanındı ondada bayanların alımı durduruldu. Böyle bir adaletsizlik olurmu.
  BAyanlar bu işi yapamıyorsa neden ormancılık gibi bölümlere bayanlar alınıyor ve şimdiye kadar yapıyordu da bu bir iki yıldır mı yapamaz oldular? Lütfen bu konuya el atın ve bayanların önünü açın. Teşekkürler.

  • Bayan Ormancıyım diyor ki:

   Zeliha Hanım. Ben de Fidan Yetiştiriciliği mezunuyum. Ve maalesef bölüm yüzünden adını sanını hiç duymadığım bir mesleği tercih ettim ve hala aynı meslekteyim. Orman muhafaza memurluğu gerçekten bir bayan için çok zor. Bizimle beraber 50 den fazla bayan alındı ama bir çoğu daireye alındı. Ormancı olarak kadro doldurdu ama ormancılık yapamıyor. Issız bir dağda ormanın içinde hiç de iyi niyetli olmayan insanlarla başbaşasınız. Kaçakçısı var kesimcisi var, tarla açanı var, hayvan otlatanı var. Her yerde olduğu gibi burada da müthiş suçlar var ve siz onlarla mücadelede yetersiz kalıyorsunuz. Şahsen ben yapamadım. Hala kadromu değiştirebilmek için uğraşıyorum. Muhtemelen Orman Genel Müdürlüğü bayan ormancılardan verim alamadığı için alımı durdurmuştur. Çünkü arazide bilfiil ormancılık yapan bayan ormancı yok denecek kadar azdır. Yapanlar da erkek ormancılarla vazife yapmaya çalışanlar. Tek başlarına ormana çıkamıyorlar.

 48. esra arslan diyor ki:

  lütfen artık şu bayan muhafaza memuru alımını kesin bir sonuca bağlayın artık sıkıntıdan patladım.böyle bir saçmalık olmasın boşuna mı okuduk egitimini aldık önümüzü açın artık bu nedir ya hakkımızı yenmesine izin vermicez bayanlar olarak şuanki durum nedir bizi anlamanızı bekliyoruz bütün morallarimiz alt üst oldu lütfen artık aydınlatın şu konuyu hakkımız yenmeden ….

  • yazar diyor ki:

   BAYAN ORMAN MUHAFAZA MEMURU ŞUAN DA ALINMAMAKTA OLAN YÖNETMELİK MAHKEMEYE VERİLDİ. MAHKEME SONUCUNA GÖRE YÖNETMELİĞİ İPTAL EDİLİRSE ALINACAKTIR.

 49. banu diyor ki:

  av va yaban hayatı mezunların olan bayanlar orman muhafaza memuru olabiliyormu

 50. ormanı severim diyor ki:

  bu fazla çalışma için ne yapıyorsunuz onu bi yazın da bizde bileliim

 51. bilgisayarsızım diyor ki:

  sayın başkanım bizlere verilen motorsikleti duymuşsunuzdur ama düşünmüyolarki buna koruyucu kıyafet gerekir birde biz 4 ormancıyız yemin ediyorum 7 senedir hiç bilgisayarımız olmadı bunlarıda takip edermisiniz bu başarınızın devamını diliyorum.

 52. mehmet ali diyor ki:

  güzel olmuş fakat takibi gerekli özellikle şu silah konusu yani emeklilikte alınan harçh bir an önce düzeltilmesi için takibiniz gerkiyor sayın başkan teşekkür ederim .

 53. cem diyor ki:

  sayin baskanim
  calisma 7/24 cok agir Türkiyedeki geri kalmis en büyük kurum büyüklerin isine gelmiyor tabi gelsinler kendileri bi kac gun dagin başında beklesinler bakalim.devlet memuruyuz ama esir gibi hafta sonu 2 gun yok ben fazla mesai parasi almak istemiyorum 8-5 uygulanmiyor.aileden bosanma sebebi Ankarada oturmakla olmuyor kurumun alt tabakasi ormanci olarak değersiz ve duygusuz robot olarak goruluyor.orman muhafaza memuru isminin değiştirtirsinler orman muhafaza bekcisi memur kelimesini hak etmiyor.sefler uni .mezunuysa yeni nesil ormancilarda oyle aranan 2 yilmi.birde mulakatli alim haksizlik.mahkeme kararina bile uymuyorlar.

  • yazar diyor ki:

   Sizlerde maillerle bizlerin çalışmalarını destekleyin. Mücadelemizi beraber yapalım. iyi çalışmalar.
   Dernek Genel Başkanı

 54. Sonerkilicarslan diyor ki:

  Merhaba sayın yetkililer. Birçok konuda ve olaylarda değerli orman muhafaza memuru abilerimizin yanında oldugunuzdan süphemiz yok,seslerini duyup duyuruyorsunuz cok sagolun.
  Bizlerde ormancılık ve orman ürünleri bölümü mezunları olarak 2 yıl aşkla okumus ve mezun olmuşuz. Emekli olanların sayısı kadar bile olmayan memur alımı gerçekleşmekte ve bu bizim ümidimizi kesmemize neden oluyor,lütfen daha çok kadro istiyoruz sesimizi duyurun,mülakat yetmezmiş gibi birde 11 tane bölümle atama yapılıyor lütfen bir ışğk tutun bize..

 55. özlem diyor ki:

  bayan muhafaza memuru alımı oluyor mu

 56. erkanormanci diyor ki:

  Sayin baskanim iyi aksamlar; biz orman muhafaza memurlarinin gih sinifinda olmamiz dogrumu yoksa emniyet sinifina mensup olmamiz gerekiyor yoksa teknik kadromu? Bunlari dememdeki kasit gorevde yasadigimiz bazi sikintilar.abilerimiz bu konulari biz ise girdigimzde de vardi yine var deniyo olmasi.birde o kadar yazismalar olmkaksina ragmen bizim bu durumumuz ba

 57. erkanormanci diyor ki:

  Bakan beye iletilmedigi ve bu ise muhendislerin engel oldugu bu konu hakkinda bilginiz varmi ve biz genc memurlara umit vermenizi ve destek vermenizi rica ediyorum.saygilarimla…

 58. NURSİ diyor ki:

  evet arkadaşlar bugünlerde türkiye gündeminde fiili hizmet zammı 8YIPRANMA PAYI) varken acaba orman genel müdürlüğü ve ogm de calışanların hakkını arayanlar nerelerde acaba. şöyle bir baktımda yapılan haberlede bazı yerlerde 18 meslek gruplarını sayıyorlar ama içinde nedense hiç ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI veya OGM çalışanları geçmiyor. ormancılıktan kolay hizmet kolları sayılıyor ama nedense ogm yok bizler cok kolay bir meslekte çalışıyoruz galiba. galiba bugüne kadar bütün meslektaşlarımın dediği doğru galiba orman muhafaza memurları neki bizleri türkiyenin üçte ikisi bilmez ne oldugumuzu ve ne iş yaptığımızı.bunlara Orman genel müdürü, Bakanlar, başbakan ve cumhurbaşkanıda dahil.galiba abilerimiz doğru söylüyor.

  • yazar diyor ki:

   Sayın Meslektaşım, Derneğe hangi çözüm önerilerinizi ve sorunlarınızı gönderdiniz de değerlendirmedik sizin Defne Dergisi adında bir yayın organınız var. Siteye girer Dergileri okur hangi çalışmalar ve mücadeleler yapılmış geriye dönük olarak oradan görebilirsiniz. Tenkit etmek kolay olanıdır. Fakat kim olduğunuzu dahi imtina ediyorsunuz. Mücadeleyi beraber yapalım. İyi çalışmalar.

 59. Hakan diyor ki:

  Sayın Dernek Yönetimi bizim yetkili sendikadan bi beklentimiz yok onlar zaten mhendis sendikası olarak devam ediyorlar onu geçtik falat siz dernek olarak orman muhafaza memurları için hak ararken hiç hukuki yolları denedimiz mi???Görülüyorki haketmemize ragmen görüşülerek biz bu haklarımızı;ths,yıpranma,rotasyon gibi ikili ilişkilerle alamayacagız şundan adım gibi eminimki halimizden ne başbakanın neden bakanın haberi yok yada yanlış bilgilerden haberdar bu konuda bi çalışma yapılamaz mı

  • yazar diyor ki:

   Orman Muhafaza Memurları ve Emeklileri Derneği demek Orman Muhafaza Memuru demektir. Bizler ormancılarız, son zamanlarda lehimize güzel çalışmalar başlamıştır. Resmi elbiseler netleşti ve 27 Nisan’da ihalesi yapılacaktır. Fiili Hizmet (yıpranma) Zammı, Fazla Çalışma Ücreti, Teknik Kadro ve Silah Ruhsat Harcı gibi önemli konuların çalışması müspet yönde ilerlemektedir. Bahsettiğiniz Rotasyon gibi konularda hukuki olarak davalar açıldı ancak aleyhimize sonuçlandı. Mücadelemiz devam etmektedir. İyi çalışmalar dileriz.

 60. Turgay Sarı diyor ki:

  Sayın Denek yöneticisi,başkanım,Fiili hizmet zammı(yıpranma) hakkının alınabilmesi konusunda derneğimizin yapması gereken bazı şeyler yokmu.
  2-Emekli olan memur arkadaşlarımızın silah harcı ödememesi için,derneğimizin yapması gerek bir şeyler yokmu?(Dava açmakk gibi)
  3-Orman muhafaza memuru arkadaşların yaptığı iş yönünden kolluk kuvveti olduğunu artık herkes biliyor hatta adli kolluk görevlisi olduğunu;Bu kapsamda hizmet sınıfımızın değişmesi gerekmiyormu,Diğer adli kolluğun aldığı haklardan biz neden yararlanamıyoruz.Bu konuda yasal yerlere başvurma hakkınız varmı?Biliyorsunuz Anayasamızda Eşitlik maddesi var..Buna dayanarak yasal yollara başvura bilme hakkınız varmı? dernek olarak?

  • yazar diyor ki:

   Sayın Turgay Bey; Dernek Yönetim Kurulu olarak Orman Muhafaza Memurlarını ilgilendiren sorunlar hakkındaki çalışmalarımız şunlardır:
   Gerçekleşen Haklar:
   1. Orman muhafaza memurlarının sabit nöbetlerinin kaldırılması 01.09.2014 tarih ve 46592388-800/1760644 Sayılı yazı ile 28 Orman Bölge Müdürlüklerine yazılmıştır.
   2. Silahların büyütülmesi.
   3. Elbiselerin yönetmeliğinin çıkış karar sayısı 2016/8542’dır.
   4. Lojmanların tamir, bakımı için kaynağın aktarılması.
   5. Memurların ve Eşlerinin doğduğu yer şartının yönetmelikten çıkarılması.
   6. Rotasyona tabi olanların üniversite ve TEOG sınavlarına hazırlanan çocuklarının olması nedeniyle rotasyonlarının 1 yıl ertelenmesi 3-4. bölgelerde çalışmaları istemeleri halinde 3 yıl yerinde kalabilmeleri.
   7. Özel hizmet tazminatının 5 puan artırılması.
   8. Yangın Fazla Mesaisinin 60 saatten 80 saate çıkarılması. (Yetkili sendikalarla birlikte çalışılmıştır.)
   Çalışmaları Devam Edip Bakanlığa İntikal Eden Konular:
   1. Silah Ruhsat Harç konusu,
   2. Fiili Hizmet Zammı,
   3. Orman muhafaza memurlarına 5 ay fazla çalışma ücreti verilmesi (Yangın Tazminatı Oranında)
   4. Memur alımları konusu,
   Taslak Olarak Çalışma Başlatılan Konular:
   1. Orman muhafaza memurlarının çalışma esas ve usulleri yani yönetmeliğin değiştirilmesi,
   2. Orman muhafaza memurlarının teknik hizmet sınıfına alınması konusudur.

   Çalışmalarımız bunlardan ibarettir. İyi çalışmalar dileriz.

   Dernek Yönetim Kurulu

 61. resul doğan diyor ki:

  Eğitim seviyesi olarak bugüne kadar ormancılık ile ilgili Orman Mühendisliği dışında herhangi bir yüksek öğrenim kurumu bulunmamaktaydı. Günümüzde Ormancılık mesleğini ilgilendiren yüksek öğrenim kurumları mezun vermeye başlamış ve bakanlık bünyesindeki Orman Muhafaza Memuru ihtiyaçları yüksek okul mezunlarından karşılanmaktadır. Orman teşkilatında şuanda görev yapan Orman Muhafaza Memurlarının bir kısmı yüksek öğrenim görmüş bir kısmı da görmemiş haldedir. Yüksek öğrenim görmüş olan Orman Muhafaza Memurlarımızın teknik hizmetler sınıfına dahil edilmesi eğitim seviyesini arttıracak ve Orman Muhafaza Memurlarının kalitesini üst seviyeye taşıyacaktır. Bunun örneğinin Bakanlar Kurulu’nun 2010/1092 sayılı kararı ile bir takım memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesinin 1. Fıkrası kapsamına alınmasını örnek gösterebiliriz. – See more at: http://www.defne.org/genel-mudurluge-rapor-sunuldu/#sthash.DKY2Hxi1.dpuf

  • yazar diyor ki:

   bilgileriniz için çok teşekkür ederiz. Dikkate alınacaktır. İyi çalışmalar dileriz.

  • ilhan diyor ki:

   resul bey yanlış düşünüyor ..sadec eyüksek öğrennim gören muhafaza mmemuralrı değğil hepsi eşitlenmelidir orman okulları 9 aydı bir yıldaha okutulup yüksek öğrenim prdn önlisans diploması verilebilir..mesela teknikerlik ..sanıyorum sadec ekendini düşünyor bu arkadas

 62. ali diyor ki:

  resul bey e katılmakla beraber,ek olarak 4 yıl fakülte bitirmiş orman muhafaza memurlarının şef yada bir kısım şube müdürlüklerine yükselme gibi önün açılması,şef yardımcısı gibi kadrolarının açılıp buralara yükselebilmesi sağlanabilir.20 yıllık ormancı ile 10 yıllık yada yeni bir ormancı arasında da polis ve askerdeki gibi kıdem olması ve maaşınada yansıyacak şekilde kadrolarınında olması kanaatindeyim.

 63. ilhan diyor ki:

  Resul doğan arkadasımzı sadece kendini düşünüyor sanıyorum yüksek öğrenim görmüş ..bunu açıkça dillendirsin evelemeden gevelemeden yazsın düşünceelrine saygı duyarız ama ya diğerleri için ne gibi argüman ları var alternatif görüşlerini yapıcı eleştirilerini yazsın saygılar

  • yazar diyor ki:

   Değerli Meslektaşlarım Orman Genel Müdürlüğü 4000 adet Orman Muhafaza Memuru alımı olmasını talep etti. Bizlerde Dernek olarak Orman ve Su işleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU’ndan randevu talebinde bulunduk. Bu konuların önünün açılması için zaten teknik kadro çalışmamız tüm orman muhafaza memurları için devam etmektedir. Yeteri kadar alım olmasını bekliyoruz. Orman Muhafaza Memurlarının çalışma esas ve usulleri hakkında Yönetmelik çalışması devam etmektedir. Bahsettiğiniz konuların tamamını içermektedir. Biran önce hayata geçirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. İyi çalışmalar. Dernek Genel Başkanı Fikri AKSU.

 64. Şenol Ruçoğlu diyor ki:

  1- Orman Muhafaza Memurlarının yaptığı işler genelde teknik ağırlıklı olduğundan Teknik Hizmetler Sınıfına geçirilmeleri doğru bir adım olur.
  2- Orman Okulu mezunu muhafaza memurlarının yüksekokul mezunu yapılabilmesinin yolu araştırılmalı, yüksekokul mezunlarınında lisans tamamlama yapabilmeleri sağlanmalıdır.
  3- Bundan sonra Orman Muhafaza Memuru alımlarında 4 yıllık (Tercihen Orman Fakülteleri) mezunu olma şartı aranmalıdır.
  4- Orman muhafaza memurluğu kıdemi veya görevde yükselme ile Baş Orman Muhafaza Memurluğuna kadar yükselebilmeli.
  5- Hatta bundan sonra İşletme Şefleri de görevde yükselme ile Orman Muhafaza Memurluğundan gelenlerden atanmalı. Böylece hiçbir birikimi ve tecrübesi olmayan yeni mezun Mühendisinin 10-15 veya 20 yıllık Muhafaza memurlarına amir olması uygulamasına son verilmelidir. Bu durum şefliklerdeki çalışma barışına da olumlu katkı sağlayacaktır.
  6- Şeflik ve Müdürlüklerdeki diğer görevlere de (şoför, Veznedar, Muhasebeci vb.) egitim durumu uygun olan Orman Muhafaza Memurları mevcut kadroları üzerinde kalmak şartıyla görevlendirilebilmeli( polislerde olduğu gibi. Böylece kaynak hep belli bir birikimi olan muhafaza memuru olmalıdır. Hemde muhafaza memurluğunun zoluğu dikkate alındığında bir kısmının ilerleyen yıllarda masabaşı görev yapabilme yolu da açılmış olacaktır.
  7- Böylece hakkı olanın üst kademelere yükselebildiği ve yukarıda değil aşağıda personel birikiminin sağlandığı adil bir sistem kurulmalıdır. Yoksa mevcut şekliyle teşkilatın geleceği hiçde aydınlık gözükmüyor.
  8- Örneğin gümrük teşkilatı artık sadece 4 yıllık fakülte mezunlarını Gümrük Muhafaza Memuru olarak almaktadır.

  • ali diyor ki:

   tespitler çok güzel.ve olması gerekende bu..hatta gümrük muhafaza da olduğu gibi neden bizim kurumda da bölge müdürlük çatısı altında orman muhafaza şube müdürlüğü olmasın..(toplu koruma ,giyim,silah ,v.s bu müdürlük üzerinden gidebilir)

   • erkan koçak diyor ki:

    Bende sizinle aynı görüşteyim.artık üniversite mezunu olan arkadaşlarımızın yükselmelerine imkan verilmeli.Teşkilat eski mantıktan çıkması lazım.

    • İlhan diyor ki:

     Yüksek okul ve ya üniv mezunu olmayanlaara ne diyeceksin?onlar üvey evlatmı? ?onlara katkı yapabilecek yorumun yokmu?fikirlerini bilgi temelinden al bin düşün bir yaz.. ve taraflı olma ..genel i kucaklayan çözümler fikirler sun ve bizde destekleyelim anlasıldımı?yayınlarsanız memnun olurum sayggılar

     • erkan koçak diyor ki:

      Eee ben sadece üniversite mezunları yükselsinde diğerleri ne olursa olsun demedimki onuda kastetmek istemedim.Polislerde lise mezunlarını okutup iki yıllık mezun sınıfına sokup teşkilatın eğitim sistemini ve kalitesini arttirdılar.Bizim teşkilatta personelin eğitim durumunu gözden geçirip herkesi eşit duruma getirebilir.Bunu sendika ile birlikte yapılırsa başarılı olunur.Fakat bizleri eğitim olarak yükseltilirse peki işi kime yaptıracaklar.Eğer bu düşünce içindeseler bu konuştuklarımız çok zor.Ama uyguluyabilirlerse çalışan orman muhafaza memurlarının maaş olarak yükselmelerine vesile olunur.Saygılarımla…

  • erkan koçak diyor ki:

   Şenol bey bende size katılıyorum…Teşkilat yeniden yapılanmak zorunda.Artık eski düzen içerisinde teşkilat yürümüyor.Bi yerde tıkanıyor.İşler hızlı yürümüyor.Eski devlet memurluğu mantığı içinde yürüyor.Üretim olan yerlerde sadece üretim yapılıyor.Korumaya daha fazla ağırlık verilmeli.Yangın ekipleri şefliklerden çıkarılmalı.Daha profosyonel olmalı.İşçi arkadaşları bir ekibe bir araziye gidiyor.bu sefer başka başka sorunlar çıkıyor.Yöneticilerimizden isteğimiz 2023 hedeflerine ulaşmak istiyen biz TÜRKİYE CUMHURİYETİ devleti ve milleti olarak , teşkilatımızıda bu oranda hedeflere hazırlamalıyız.Herkesin görüşü değerlendirilip Bakanlığa sunulması gerekir.Saygılarımla…

 65. Turgay Sarı diyor ki:

  Çok güzel yazmışsınız,gerçekten sadece sizin söylediklerinizi uygulasalar sorunlarımızn,daha doğrusu teşkilatımızın sorunlarının %90’a kadar olan kısmı halolmuş olur..Ama size birşey demeden edemiyeceğim.Bu yazıyı okuyanlar,biz zaten bunlar için uğraşıyoruz,dikkate alacağız,gibi söylemlerde bulunacaklar..Ne yapsak nafile ne etsek nafile.Kolay gelsin

 66. İlhan diyor ki:

  Şurada aklı başında tarafsız objektif ve sorunlara
  parmak basan kısa ama öz bir yazı kaleme alan değerli bir arkadasımızın düşünceleri ışığında ayağı yere basan bir yazı okuyabildim hazırlanışı ,sorunlara çözüm noktasında temelini bilgi ve tecrübelerden aldığıan inandığım , içerik ve mantık açısından mükemmel bir yazı idi şenolRUÇOĞLU arkadasımıza sonsuz teşekkürler yazar ve yönetimimize derin saygılarımla…

Yorumlar